Oct 18, 2019   5:41 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional apartment building "Petržalka City"
Written by (author): Ing. Lukáš Marcinčák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový objekt Petržalka City
Summary:V mojej záverečnej diplomovej práci som riešil projekt zariadenia staveniska polyfunkčného bytového domu Petržalka City. Stavba ma dve podzemné a dvanásť nadzemných podlaží, kde podzemné podlažia slúžia ako parkovacie priestory so 177 miestami na státie plus sa v týchto priestoroch nachádza technické a technologické zázemie stavby, 1 a 2.NP slúži ako polyfunkcia a poschodia od 3.NP po 12.NP tvoria prenajímateľné priestory bytov. Práca pozostáva z viacerých časti, kde som pre túto stavbu riešil, výkres hrubej stavby, výkres spodnej stavby, technickú správu a časový plánu výstavby s histogramom nasadenia pracovníkov a samostatnú časť tvorí technologický predpis pre realizácií zavesených stropných konštrukcií. Technická správa obsahuje informácie a projektovanej stavbe a všetky potrebné informácie na prípravu staveniska pred začatím stavebných prác, napríklad umiestnenie žeriavov a ostatných stavebných mechanizmov, informácie o staveniskovej komunikácií, polohu skladovacích plôch, napojenie staveniska na inžinierske siete, t.j. spôsob zásobovania staveniska el. energiou, vodou (prípojky vody, kanalizácie a elektriny). Organizácia postupu prác a celá výstavba je navrhnutá s dohľadom na ochranu životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Technická správa obsahuje samostatné kapitoly venované tejto problematike. Časový plán výstavby graficky znázorňuje postup prác počas výstavby objektu od výkopových prác až po vypratanie staveniska. Súčasťou časového plánu je histogram nasadenia pracovníkom v ktorom je zaznačený počet pracovníkov na stavbe v počas pracovných dní. V samostatnej časti diplomovej práce som riešil technologický predpis pre realizáciu zavesených stropných konštrukcií. V predpise je opísaný pracovný postup prác pre správnu realizáciu zavesených stropov, detaily jednotlivých prvkov a bezpečnostné pokyny pre montážnikov.
Key words:objekt, Petržalka, City

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited