Oct 21, 2019   5:05 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Some parts of building-technological preparation for construction of residential set Panoráma – Koliba, Bratislava
Written by (author): Ing. Michal Huťťa
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Obytný súbor Panoráma - Koliba, Bratislava"
Summary:V diplomovej práci som sa venoval vybraným častiam stavebno -- technologickej prípravy pre stavbu Obytný súbor Panoráma -- Koliba, Bratislava. Práca obsahuje textovú aj výkresovú časť. Textová časť rieši hlavne technickú správu k zariadeniu staveniska a technologický predpis pre betonáž bielej vane. Obidve časti sú vypracované v súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci ako aj ochranou životného prostredia. Výkresovú časť tvorí projekt zariadenia staveniska zvlášť pre spodnú a hrubú stavbu, časový plán výstavby a histogram pracovníkov. Súčasťou príloh je aj oboznamovací poster o danej stavbe, poster, ktorý rieši variantný návrh montážnych pracovných prostriedkov a tretí poster súvisí s technologickým predpisom pre betonáž bielej vane. Len dôslednou stavebno -- technologickou prípravou možno dosiahnuť kvalitnú, rýchlu a ekonomickú výstavbu. Myslím, že diplomová práca sa v dostatočnej miere venuje tejto príprave, rieši problémy súvisiace s výstavbou, čím vzniká predpoklad dosiahnutia úspechu pri realizácii stavby.
Key words:zariadenie staveniska, časový plán výstavby, biela vaňa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited