Oct 19, 2019   11:17 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The chosen parts of preparation for building - technolog of the construction "superstructure and extension, Štefánikova 13 and 15, Bratislava"
Written by (author): Ing. Ľubomír Foriška
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Nadstavba a prístavba, Štefánikova 13 a 15, Bratislava"
Summary:V diplomovej práci som riešil vybrané časti stavebno -- technologickej prípravy pre stavbu Administratívna budova Štefánikova. Práca je rozdelená do 2 častí a to textovej a výkresovej. V textovej časti je technická správa, ktorá rieši zariadenie staveniska a technologický postup pre zhotovenie zabezpečovacích prác stavebnej jamy. Tieto časti sú vypracované tak, aby realizácia stavby prebehla v súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci ako aj ochranou životného prostredia. Vo výkresovej časti je riešená situácia pre spodnú a hrubú stavbu, časový plán, a histogram pracovníkov. Súčasťou príloh je tiež oboznamovací poster riešenej stavby, poster návrhu vhodného variantu žeriava na stavbu a poster informujúci o realizácii zabezpečovacích prác stavebnej jamy. Práca je riešená tak, aby výstavba objektu prebehla čo najefektívnejšie, plynulo, bez časových strát.
Key words:žeriav, výkop, stavenisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited