Oct 21, 2019   5:02 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Apartment house, Na vyhlídce, Praha
Written by (author): Ing. Michal Metke
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový dom s polyfunkciou, Praha, Na vyhlídce"
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovať vybrané časti stavebno-technologického projektu pre stavbu Bytový dom s polyfunkciou, Na vyhlídce, Praha. Prvou časťou je vypracovanie technickej správy, ktorá vyjadruje identifikačné údaje o projekte Bytového domu, charakteristiku staveniska a stavby, postup výstavby ako aj koncepciu a výpočty spojené so zariadením staveniska. Koncepcia zariadenia staveniska zahŕňa charakteristiku staveniska, popis použitého oplotenia, vstupov a staveniskovej komunikácie. Výpočty vyjadrujú návrh kancelárií, hygienických a sociálnych zariadení pre pracovníkov, dimenziu zásobovania staveniska elektrickou energiou, vodou ako aj odvádzanie odpadových vôd zo staveniska. Výpočtami sa určuje aj veľkosti plôch pre skladovanie materiálov a zeminy potrebných pri výstavbe. Výsledkom tejto technickej správy je správne navrhnuté riešenie zariadenia staveniska, pomocou ktorého je možné vypracovať výkresy pre zariadenie staveniska a organizovanie staveniskovej prevádzky od začiatku stavebných prác, až po ich ukončenie. Druhou časťou mojej diplomovej práce je časový plán výstavby s nasadením mechanizmov počas výstavby a histogram pracovníkov. Časový plán vyjadruje čas, ktorý je potrebný na výstavbu a znázorňuje čo najefektívnejšiu koordináciu stavebných procesov. Histogram pracovníkov slúži ako ukazovateľ, koľko pracovníkov sa v určitú dobu nachádza na stavbe a pomocou neho sa vypočíta potrebné množstvo kancelárií, hygienických a sociálnych zariadení pre jednotlivé etapy výstavby. Tieto vypracované podklady vyjadrujú všetky potrebné náležitosti na správne riadenie výstavbového procesu. Treťou časťou je riešenie vertikálnej dopravy na stavenisku, osadenie žeriava a výťahu na stavbe. Mojou úlohou je vypočítať ich časové vyťaženie počas výstavby a vyhodnotiť celú situáciu. Do úvahy beriem typ a množstvo prepravovaného materiálu, jednotlivými mechanizmami počas etáp výstavby. Ich vyťaženie som znázornil pomocou tabuliek, graficky, ako aj formou histogramu. Ďalej som obrázkovým a textovým postupom vyjadril osadzovanie riešených mechanizmov na stavenisku. Celá moja diplomová práca rieši návrh zariadenia staveniska, najvhodnejšieho umiestnenia mechanizmov, umiestnenia skládok, efektívne rozdelenie pracovníkov a využitia času na výstavbu objektu.
Key words:vežový žeriav, vyťaženie žeriava, zariadenie staveniska, vyťaženie výťahu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited