21. 9. 2019  19:13 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový dom s polyfunkciou, Praha, Na vyhlídce"
Autor: Ing. Michal Metke
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový dom s polyfunkciou, Praha, Na vyhlídce"
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovať vybrané časti stavebno-technologického projektu pre stavbu Bytový dom s polyfunkciou, Na vyhlídce, Praha. Prvou časťou je vypracovanie technickej správy, ktorá vyjadruje identifikačné údaje o projekte Bytového domu, charakteristiku staveniska a stavby, postup výstavby ako aj koncepciu a výpočty spojené so zariadením staveniska. Koncepcia zariadenia staveniska zahŕňa charakteristiku staveniska, popis použitého oplotenia, vstupov a staveniskovej komunikácie. Výpočty vyjadrujú návrh kancelárií, hygienických a sociálnych zariadení pre pracovníkov, dimenziu zásobovania staveniska elektrickou energiou, vodou ako aj odvádzanie odpadových vôd zo staveniska. Výpočtami sa určuje aj veľkosti plôch pre skladovanie materiálov a zeminy potrebných pri výstavbe. Výsledkom tejto technickej správy je správne navrhnuté riešenie zariadenia staveniska, pomocou ktorého je možné vypracovať výkresy pre zariadenie staveniska a organizovanie staveniskovej prevádzky od začiatku stavebných prác, až po ich ukončenie. Druhou časťou mojej diplomovej práce je časový plán výstavby s nasadením mechanizmov počas výstavby a histogram pracovníkov. Časový plán vyjadruje čas, ktorý je potrebný na výstavbu a znázorňuje čo najefektívnejšiu koordináciu stavebných procesov. Histogram pracovníkov slúži ako ukazovateľ, koľko pracovníkov sa v určitú dobu nachádza na stavbe a pomocou neho sa vypočíta potrebné množstvo kancelárií, hygienických a sociálnych zariadení pre jednotlivé etapy výstavby. Tieto vypracované podklady vyjadrujú všetky potrebné náležitosti na správne riadenie výstavbového procesu. Treťou časťou je riešenie vertikálnej dopravy na stavenisku, osadenie žeriava a výťahu na stavbe. Mojou úlohou je vypočítať ich časové vyťaženie počas výstavby a vyhodnotiť celú situáciu. Do úvahy beriem typ a množstvo prepravovaného materiálu, jednotlivými mechanizmami počas etáp výstavby. Ich vyťaženie som znázornil pomocou tabuliek, graficky, ako aj formou histogramu. Ďalej som obrázkovým a textovým postupom vyjadril osadzovanie riešených mechanizmov na stavenisku. Celá moja diplomová práca rieši návrh zariadenia staveniska, najvhodnejšieho umiestnenia mechanizmov, umiestnenia skládok, efektívne rozdelenie pracovníkov a využitia času na výstavbu objektu.
Kľúčové slová:vežový žeriav, vyťaženie žeriava, zariadenie staveniska, vyťaženie výťahu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene