Oct 18, 2019   6:17 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:THE SELECTION OF THE OPTIMAL METHOD FOR DETERMINING THE COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE
Written by (author): Ing. Ivana Ištvanová, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent 2:Ing. Roman Skácel, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. František Schlosser, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výber optimálnej metódy zisťovania aktuálnej pevnosti betónu v konštrukcii
Summary:Cieľom dizertačnej práce je vytvoriť metodiku na výber optimálnej metódy stanovenia aktuálnej pevnosti betónu v tlaku pri rôznych okrajových podmienkach z časového a finančného hľadiska. Optimálna metóda stanovenia pevnosti je jednak dôležitou podmienkou pre minimalizáciu nákladov vynaložených na skúšky, a prispeje tiež k optimálnemu určeniu najvhodnejšej doby oddebnenia konštrukcie. Jej používanie môže teda prispieť aj k zníženiu vlastných nákladov zhotoviteľa monolitickej konštrukcie včasným presunom debnenia z jedného záberu na iný a súčasne zabezpečí ochranu pred poškodením konštrukcie zapríčineným jej predčasným oddebnením. Z pohľadu praxe je tento problém aj v podmienkach slovenského stavebníctva vysoko aktuálny. Zvlášť veľký dopad môže mať pri výrobe inžinierskych stavieb, napr. diaľničných úsekov s mostmi, alebo pri výstavbe vysokých budov. Práca je rozdelená do 12-tich kapitol. Úvod do dizertačnej práce je uvedený v kapitole 1. V kapitole 2 sú uvedené použité skratky a terminológia v dizertačnej práce. Identifikácia problému je uvedená v kapitole 3 Analýza súčasného stavu doma a v zahraniční o činiteľoch ovplyvňujúcich nárast pevnosti betónu ale aj o metódach na stanovenie pevnosti betónu je uvedená v kapitole 4. V kapitole 5 sú navrhnuté ciele a v kapitole 6 sú uvedené tézy dizertačnej práce. Zvolené vedecké metódy použité pri dizertačnej práci sú uvedené v kapitole 7. Kapitola 8 popisuje vlastné experimentálne skúšky na stanovenie závislosti medzi zrelosťou a pevnosťou betónu a medzi elektrickým odporom a pevnosťou betónu. V tejto kapitole je taktiež analýza okrajových podmienok pri realizácii skúšok na zistenie aktuálnej pevnosti betónu, stanovenie presnosti merania pevnosti betónu v tlaku pre jednotlivé metódy na základe laboratórnych meraní (normové podmienky 20 +- 2°C), návrh metodiky výberu optimálnej metódy zisťovania pevnosti betónu pre variabilné okrajové podmienky a následne verifikácia metodiky pomocou naprogramovaného súboru v programe EXCEL. Prínos pre ďalší rozvoj vedy, praxe a pedagogiky je uvedený v kapitole 9. Závery práce sú zhrnuté v kapitole 10. V kapitole 11 je uvedená použitá literatúra a v kapitole 12 sú prílohy dizertačnej práce.
Key words:betón, pevnosť v tlaku, zrelosť betónu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited