21. 9. 2019  19:11 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Výber optimálnej metódy zisťovania aktuálnej pevnosti betónu v konštrukcii
Autor: Ing. Ivana Ištvanová, PhD.
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent 2:Ing. Roman Skácel, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. František Schlosser, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výber optimálnej metódy zisťovania aktuálnej pevnosti betónu v konštrukcii
Abstrakt:Cieľom dizertačnej práce je vytvoriť metodiku na výber optimálnej metódy stanovenia aktuálnej pevnosti betónu v tlaku pri rôznych okrajových podmienkach z časového a finančného hľadiska. Optimálna metóda stanovenia pevnosti je jednak dôležitou podmienkou pre minimalizáciu nákladov vynaložených na skúšky, a prispeje tiež k optimálnemu určeniu najvhodnejšej doby oddebnenia konštrukcie. Jej používanie môže teda prispieť aj k zníženiu vlastných nákladov zhotoviteľa monolitickej konštrukcie včasným presunom debnenia z jedného záberu na iný a súčasne zabezpečí ochranu pred poškodením konštrukcie zapríčineným jej predčasným oddebnením. Z pohľadu praxe je tento problém aj v podmienkach slovenského stavebníctva vysoko aktuálny. Zvlášť veľký dopad môže mať pri výrobe inžinierskych stavieb, napr. diaľničných úsekov s mostmi, alebo pri výstavbe vysokých budov. Práca je rozdelená do 12-tich kapitol. Úvod do dizertačnej práce je uvedený v kapitole 1. V kapitole 2 sú uvedené použité skratky a terminológia v dizertačnej práce. Identifikácia problému je uvedená v kapitole 3 Analýza súčasného stavu doma a v zahraniční o činiteľoch ovplyvňujúcich nárast pevnosti betónu ale aj o metódach na stanovenie pevnosti betónu je uvedená v kapitole 4. V kapitole 5 sú navrhnuté ciele a v kapitole 6 sú uvedené tézy dizertačnej práce. Zvolené vedecké metódy použité pri dizertačnej práci sú uvedené v kapitole 7. Kapitola 8 popisuje vlastné experimentálne skúšky na stanovenie závislosti medzi zrelosťou a pevnosťou betónu a medzi elektrickým odporom a pevnosťou betónu. V tejto kapitole je taktiež analýza okrajových podmienok pri realizácii skúšok na zistenie aktuálnej pevnosti betónu, stanovenie presnosti merania pevnosti betónu v tlaku pre jednotlivé metódy na základe laboratórnych meraní (normové podmienky 20 +- 2°C), návrh metodiky výberu optimálnej metódy zisťovania pevnosti betónu pre variabilné okrajové podmienky a následne verifikácia metodiky pomocou naprogramovaného súboru v programe EXCEL. Prínos pre ďalší rozvoj vedy, praxe a pedagogiky je uvedený v kapitole 9. Závery práce sú zhrnuté v kapitole 10. V kapitole 11 je uvedená použitá literatúra a v kapitole 12 sú prílohy dizertačnej práce.
Kľúčové slová:betón, pevnosť v tlaku, zrelosť betónu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene