Oct 24, 2020   7:36 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Németová, PhD.
Identification number: 88015
University e-mail: zuzana.nemetova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Department of Land and Water Resources Management (FCE)
 
External colleague - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

     Graduate     Lesson     
Final thesis
     
Publications
     
Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Evaluation of the land use change impact on the intensity of erosion processes using the physically based EROSION-3D model
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie vplyvu zmien využitia územia na intenzitu eróznych procesov pomocou fyzikálne založeného modelu EROSION-3D
Summary:
Dizertačná práca sa zaoberá modelovaním erózno-transportných procesov pomocou fyzikálne-založeného EROSION-2D/3D modelu a vybraných empirických modelov USLE-SDR a USPED. V rámci práce bola vykonaná kalibrácia a validácia zvolených modelov pre výskumné územia nachádzajúce sa v troch rozdielnych krajinách; Slovenská republika, Česká republika a Poľsko. Spoločným atribútom uvedených lokalít je predošlé dlhodobé využívanie empirických modelov pre hodnotenie intenzity erózno-transportných procesov. Preto, jedným z cieľov práce bolo vypracovanie metodických postupov pre relevantné využitie EROSION-3D modelu na hodnotenie intenzity erózie pôdy so zámerom nahradiť dlhodobo využívané empirické metódy hodnotenia týchto procesov. Keďže ide o rozsiahlu a komplikovanú problematiku, k dosiahnutiu týchto cieľov boli vykonané jednotlivé čiastkové kroky, ktoré postupne viedli k naplneniu hlavných cieľov dizertačnej práce. Ako prvé boli vytvorené schémy popisujúce jednotlivé modelové procesy, a bol vytvorený Katalóg parametrov EROSION-3D a EROSION-2D modelu v spolupráci s Technickou Univerzitou vo Freibergu, ktorý umožňuje aplikáciu modelu v podmienkach Slovenska a je súčasťou prílohy dizertačnej práce. Schémy opisujú modelový systém komplexným spôsobom, t.j., teoretickým opisom procesov v modeli a súborom rovníc, ktoré vytvárajú vzťahy medzi premennými a vysvetľujú, ako sa navzájom ovplyvňujú. Preto sú považované za doplnkové nástroje pre pochopenie modelu EROSION-3D, jeho aplikáciu a interpretáciu modelovaných výsledkov konečnými užívateľmi. V rámci územia Slovenska bola taktiež vykonaná validácia uvedených modelov na kontinuálnom rade zrážok a na základe batymetrického merania množstva sedimentov v poldri Svacenický jarok. V prípade výskumného územia Puclice bolo hlavným cieľom vytvorenie súboru hodnôt opravného koeficientu (Skin faktor), ktorý predstavuje jeden z najdôležitejších vstupných parametrov EROSION 2D/3D modelu. K dosiahnutiu tohto cieľa boli vykonávané zrážkové experimenty pre 141 zrážkových udalostí, pričom celkové výsledky kalibračného procesu predstavujú súbory hodnôt jednotlivých opravných koeficientov pre rôzne kombinácie plodín, rastovú fázu plodín, manažment plodín, počiatočné podmienky vlhkosti pôdy a vlastnosti pôdy. V prípade výskumného územia lokalizovanom v Poľsku išlo o kvantifikáciu erózno-sedimentačných procesov pomocou EROSION-3D modelu a empirického modelu USLE-SDR. Taktiež bola vykonaná validácia modelov na základe dlhodobých simulácií a meraného množstva sedimentov vo vodnej nádrži Stav Górny.
Key words:Vodná erózia, Fyzikálne založený model, Matematické modelovanie, Využitie územia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited