Jan 28, 2020   3:34 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administration building
Written by (author): Ing. Lukáš Zelem, PhD.
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Viera Maňková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova
Summary:Zadaním záverečnej práce inžinierskeho štúdia bolo architektonické a konštrukčné riešenie administratívnej budovy. Podklad pre vypracovanie práce tvorila architektonická štúdia existujúceho administratívneho centra. Pri navrhovaní administratívnej budovy bola daná štúdia ideou, od ktorého sa odvíjal celkový tvar a návrh budovy. V dizajne boli dodržané základne tvary hmoty kruhového charakteru. Lokalitou pre navrhované administratívne centrum bolo mesto Bratislava, časť Petržalka. Administratívne centrum bolo navrhnuté na pozemku, kde sa nachádza už existujúca budova s administratívnou funkciou podkladovej štúdie. Administratívne centrum tejto práce je určitou alternatívou existujúcej budovy. Pri návrhu sa vychádzalo z nových hodnôt pre tepelnotechnické kritéria nových budov definovaných v STN 73 0540/2012 a taktiež na splnenie akustických požiadaviek s nadštandardným riešením, kde základom pre návrh boli normové kritéria podľa STN 73 0532. Budova bola tiež navrhovaná s ohľadom na určité požiadavky certifikácie budovy Breem. Pre oddych prípadné zrekreovanie používateľov počas prestávok bola budova vybavená vegetačnou strechou s intenzívnou zeleňou nad najvyšším podlažím. Taktiež pre čo najväčšiu kompenzáciu zelene bola navrhnutá vegetačná strecha s trávnatým povrchom aj nad ostatnou časťou budovy administratívneho centra. Objekt poskytuje dostatočný priestor pre parkovanie pracovníkov v podzemnej garáži ako aj pre návštevníkov centra v exteriéri budovy. V blízkosti je situovaná zastávka mestskej hromadnej dopravy a železničná stanica, čo poskytuje variabilné riešenie dopravy pracovníkov bez nutnosti požívať osobné automobily. Pri zohľadňovaní kritérií certifikácie Breem sa brali do úvahy aj energetické požiadavky a ich vplyv na životné prostredie pre čo najmenšiu závislosť budovy od externých zdrojov energie. Základným energetickým konceptom bolo akumulačné železobetónové jadro budovy s nízkoteplotným vykurovaním a vysokoteplotným stropným chladením so zdrojom energie pomocou tepelného čerpadla s kombináciou kvalitného obvodového plášťa a dvojitou transparentnou fasádou s celoročne otvoreným okruhom vo výškovej časti administratívneho centra. Ako kvalitatívna požiadavka obvodového plášťa neboli len jeho tepelnotechnické požiadavky na nízke hodnoty súčiniteľov prechodu tepla, ale aj účinná protislnečná ochrana realizovaná nízkou hodnotou súčiniteľa priepustnosti celkovej energie slnečného žiarenia a tienením výškovej časti budovy.
Key words:súčiniteľ, fasáda, tepelnotechnický

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited