Jan 28, 2020   1:59 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Daylighting of Buildings Based on Chronobiology and Circadian Photometry
Written by (author): Ing. Peter Hartman, PhD.
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent 1:Ing. Štefan Rakovský, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Jitka Mohelníková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Denné osvetlenie budov bázované na chronobiológii a cirkadiánnej fotometrii
Summary:Vývoj spoločnosti priviedol človeka z vonkajšieho prirodzeného prostredia do uzavretého vnútorného prostredia budov. Prírodné denné svetlo s premenlivými vlastnosťami je stále viac nahradzované umelým svetlom s prevažne statickými svetelnými vlastnosťami. Spánok počas nočných hodín je vystriedaný činnosťou spojenou s hladením do monitora. Aj v súvislosti s týmito zmenami stúpa miera výskytu civilizačných chorôb, ktoré nás postihujú globálne. Ďalšou z hlavných príčin je narastajúca snaha o zhusťovanie výstavby. Za posledné dekády sa zvyšuje záujem o odstraňovanie alebo minimálne zmierňovanie výskytu civilizačných chorôb a jedným z kľúčových faktorov je kvalita vnútorného prostredia budov. Pri navrhovaní priestorov budov určených pre dlhodobý pobyt ľudí sa uvažuje s optimalizovaním ich vnútorného prostredia z hľadiska zvyšovania komfortu pre užívateľov. Väčšinou sa tieto prístupy zhodujú aj s konštrukčnými riešeniami, ktoré zároveň prinesú aj minimalizovanie energetickej náročnosti budov. V tomto duchu sa vyvíjajú aj nové stavebné materiály, zasklenia a tieniace prostriedky. Vyšším stupňom je výstavba inteligentných budov, kedy dochádza k automatizovanej regulácii parametrov vnútorného prostredia, medzi ktoré patrí aj úroveň osvetlenosti. V tomto prípade sú regulačným prvkom doplnky tieniacej techniky, ktoré slúžia najmä ako ochrana proti prehrievaniu v lete. Pri nedôkladnom návrhu to niekedy býva aj za cenu zníženia vizuálneho komfortu užívateľa. Výskum v medicíne priniesol s novým miléniom významný objav, a to prítomnosť dovtedy neznámeho fotoreceptora v oku, ktorý je kľúčový pre riadenie našich biologických procesov v tele, avšak má iný rozsah citlivosti ako náš zrak. V súvislosti s týmto objavom sa rozšíril celkový pohľad na svetlo, ktoré dennodenne vnímame. Pri hľadaní príčin výskytu sezónnych afektívnych porúch sa ukázali ako jednou z hlavných príčin znížená úroveň vonkajšej osvetlenosti spojená so striedaním ročných období a geografická poloha na Zemi. Pokrok vo výskume poukázal na fakt, že aktuálne požiadavky kladené na denné svetlo nemusia byť dostačujúce, pre novoobjavený druh biologickej stimulácie svetlom. Nedostatkom môže byť aj zjednodušený geometrický model, ktorý je zameraný na hodnotenie miery vizuálneho komfortu na horizontálnej pracovnej rovine. Ako je v práci zdôraznené, všetko, čo sa týka biologickej stimulácie svetla je spojené s hodnotením spektrálnych charakteristík svetla, ktoré preniká na povrch oka, a teda na vertikálnu rovinu. Práca je venovaná vyhotoveniu uceleného zdroja informácii pre hodnotenie biologického účinku svetla, ktorý je následne využitý pri komplexe experimentálnych meraní, zameraných na hodnotenie biologického účinku denného svetla, ktoré bude modifikované vonkajšími a vnútornými farebnými povrchmi, ako aj špeciálnymi zaskleniami farbenými v hmote. Primárnou snahou je upozorniť na možné chyby a nedostatky pri výbere farieb vnútorných povrchov a zasklení a na fakt, že sú v práci navrhnuté aj nové parametre materiálov a kritéria pre posudzovanie priestorov. Dizertačná práca sa venuje rozšíreniu spektra hodnotenia svetla, ktoré je bázované aj z hľadiska zdravotnej hygieny vnútorného prostredia budov pre dlhodobý pobyt ľudí. V takom prípade by sa malo jednať o časť stavebnej fyziky. Nakoľko sa práca venuje rozšíreniu poznatkov z oblasti medicíny a veľmi okrajovo psychológie, ktoré už využívajú aj výrobcovia moderných svietidiel, nadobúda táto oblasť hodnotenia kvality vnútorného svetla interdisciplinárny charakter. Výsledný cieľ práce je hľadanie vhodného prieniku medzi poznatkami z oblasti medicíny a stavebnej fyziky, ktorý by mohol viesť k rozšíreniu hodnotenia vnútorného prostredia budov pre dlhodobý pobyt ľudí. Tak bude možné navrhovať vnútorné osvetlenie, ktoré poskytne užívateľovi vizuálny komfort, ale zároveň aj psychickú pohodu, čo by mohlo významne prospieť ku zmierneniu výskytu civilizačných chorôb psychologického pôvodu.
Key words:cirkadiánny systém, experiment in situ, Spektrálne charakteristiky denného svetla

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited