Jan 23, 2020   0:16 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Polyfunctional flat house
Written by (author): Ing. Dóra Renczesová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom záverečnej bakalárskej práce je vyhotoviť realizačný projekt stavby polyfunkčného bytového domu. Štruktúru práce tvorí architektonicko-konštrukčné riešenie bytového domu, ktorá sa delí na textovú a grafickú časť. Textová časť pozostáva zo sprievodnej správy, zo súhrnnej technickej správy, z technickej správy a z príloh. Grafická časť obsahuje výkresovú dokumentáciu v rozsahu podľa zadania v príslušných mierkach, zahrňujúcu situáciu stavby, pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy, pohľad, vybrané konštrukčné detaily a výkres tvaru typického podlažia, schodiska. Bytový dom bol v rámci návrhu vyriešený z hľadiska architektúry, statiky, konštrukcie, technického zariadenia budov, požiarnej a tepelnej ochrany budov. Navrhované konštrukcie sú v súlade s platnými slovenskými a európskymi normami, vyhláškami a predpismi. Navrhnutý bytový dom je situovaný v katastrálnom území mesta Bratislava v mestskej časti Petržalka na Panónskej ceste, č.p. 3022/7. Bytový dom slúži na rodinné bývanie a trvalé ubytovanie členov rodiny. Novostavba je štvorpodlažná polyfunkčná budova s podzemnou garážou. Tvar objektu je dvakrát zalomený obdĺžnik, ktorý s vytvára tri sekcie bytového domu.
Key words:Polyfunkčný bytový dom, projekt na realizáciu stavby, tepelnotechnické posúdenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited