Jan 22, 2020   11:35 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dwelling house
Written by (author): Bc. Marián Renčko
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť polyfunkčný bytový dom na vybranom pozemku a vyhotoviť projektovú dokumentáciu pre realizovane stavby. Polyfunkčný bytový dom je navrhnutý budova s jedným podzemným podlažím slúžiacim ako garáž a šiestimi nadzemnými podlažiami. Prvé nadzemné podlažie sa skladá z prenajímateľných priestorov, kotolne a pivničných kobiek Ďalšie nadzemné podlažia sú tvorené bytovými jednotkami. Práca sa skladá zo štyroch častí. Prvou je sprievodná textová časť, ktorá obsahuje základné parametre stavby, opis architektonického návrhu a opis stavebnotechnického návrhu budovy. Druhou časťou je výkresová dokumentácia obsahujúca pôdorysy budovy, rezy budovou, pohľad na budovu, vybrané konštrukčné detaily, situáciu a výkresy tvaru. Tretia časť obsahuje prílohy projektu, medzi ktoré patria výpisy prvkov typického podlažia, tepelnotechnické posúdenia kritických detailov a tepelnotechnické posúdenie budovy podľa STN 73 0540-2:2012-Z1. Štvrtou časťou je vypracovaný poster slúžiaci na prezentáciu tejto bakalárskej práce. Návrh objektu bytového domu zahŕňal navrhovanie v oblasti konštrukcií pozemných stavieb, architektúry, statiky, technického zariadenia budov a protipožiarnej ochrany budov. Všetky konštrukcie sú navrhnuté tak, aby spĺňali platné normy STN .
Key words:Polyfunkčný bytový dom, projektová dokumentácia, projekt pre realizáciu, tepelnotechnické posúdenie, podzemná garáž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited