Jan 22, 2020   11:21 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dwelling house
Written by (author): Bc. Laura Tésiová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom mojej bakalárskej záverečnej práce bolo vyhotovenie realizačného projektu polyfunkčného bytového domu. Štruktúru práce tvorí konštrukčné, architektonické, technické a materiálové riešenie objektu, ktorá pozostáva z textovej a grafickej časti. Textová časť obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, technickú správu a prílohy obsahujúce skladby, výpisy stavebných úprav, stolárskych, zámočníckych a klampiarskych prác a tepelnotechnické posúdenia výplňov otvorov a skladieb. Grafická časť pozostáva z výkresovej dokumentácie v rozsahu podľa zadania v príslušných mierkach, zahrňujúcu pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy, situáciu stavby, pohľad, vybrané konštrukčné detaily a výkres tvaru typického podlažia. Riešený polyfunkčný bytový dom je samostatne stojací, situovaný v Bratislave, v mestskej časti Staré Mesto, na Nekrasovovej ceste, na parcelách 2861/3, 2859/1. Objekt pozostáva z jedného podzemného podlažia a zo štyroch nadzemných podlaží. V suteréne je umiestnená garáž, ktorá umožňuje parkovanie okrem osobných automobilov aj motocyklov a parkovanie pre telesne postihnutých ľudí. Prvé nadzemné podlažie je využité na polyfunkciu, ktorá zahŕňa kaviareň, obchodný priestor, kobky jednotlivých bytov a technickú miestnosť. Na ďalších nadzemných podlažiach sú umiestnené dvojizbové a trojizbové byty. Práca bola vypracovaná z hľadiska konštrukcií, architektúry, statiky, technického zariadenia budov, tepelnej a požiarnej ochrany budov. Konštrukcie bytového domu sú navrhnuté podľa platných noriem STN, tak aby boli splnené všetky požadované bezpečnostné a tepelnotechnické požiadavky.
Key words:Polyfunkčný bytový dom, projekt na realizáciu stavby, tepelnotechnické posúdenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited