Jan 28, 2020   3:16 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:University library
Written by (author): Ing. Dávid Bažík
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Univerzitná knižnica
Summary:Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby novej univerzitnej knižnice nachádzajúcej sa v areáli Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na ulici Drážovská v mestskej časti Nitra Zobor. Dôvodom výstavby je nepostačujúca kapacita už exitujúcej starej knižnice v budove univerzity. Budova je určená na využitie počas prevádzkových hodín ako aj pre verejnosť a pre študentov univerzity. Kapacita je cca. 190 osôb pri plnom využití. Objekt zasadený do areálu univerzity ako samostatne stojaci objekt s prechodom do už existujúcej budovy univerzity. Svojím tvarom a fasádou tvorí dominantný výrazový prvok areálu univerzity. Celkový koncept má snahu v znižovaní energetickej náročnosť a tiež má snahu minimalizovať technologické zariadenia v objekte. Architektúra objektu svojím minimalizmom a funkčnosťou využívania usiluje o vytvorenie kvalitných podmienok pre štúdium. Projektová dokumentácia rieši samostatne stojacu budovu kruhového pôdorysu s priemerom 24,6m a celkovou úžitkovou plochou 1839,84m2. Objekt má 3 nadzemné podlažia a suterén. Na 1.NP sa nachádza vstupná hala s recepciou a kanceláriou, ďalej sociálne zariadenia s miestnosťou pre upratovačky, sklady a študovňa pre verejnosť. Celkové 2.NP tvorí veľká študovňa určená pre študentov a zamestnancov. Sociálne zariadenia sa nachádzajú mimo objektu v prechodovej chodbe. Na 3. NP je ďalšia časť študovne, počítačová učebňa, kancelárie zamestnancov knižnice, kuchynka a sociálne zariadenia. Budova je tvorená železobetónovými monolitickými stenami, stĺpmi a stropmi. Fasáda je zateplená minerálnou izoláciou hrúbky 250mm a doplnená exteriérovou vegetačnou stenou zloženou so systémových panelov. Vypracovaním mojej diplomovej práce som sa naučil komplexne riešiť navrhovanie budov. Koordinovanie profesií ako statika, požiarna bezpečnosť budov, technické zariadenia budov.
Key words:projektová dokumentácia, Univerzitná knižnica, stavebný objekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited