Jan 23, 2020   0:00 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Ing. Štefan Bondra
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Pavel Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Vypracovaniu projektu na realizáciu Bytového domu v Stupave predchádzalo dôkladné spracovanie architektonickej štúdie na predmete Ateliérová tvorba II. Už pri navrhovaní dispozičného riešenia som sa snažil zakomponovať jednotlivé funkčné celky objektu do nosného systému tak, aby som mohol uvažovať s rozponami a rozmermi konštrukčných prvkov, ktoré sa bežne používajú v pozemnom staviteľstve. Takto vznikol návrh bytového domu s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami. V ďalšej fáze projektovej prípravy boli navrhnuté konštrukčné riešenia vybraných častí objektu na úrovni dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá si už vyžadovala použitie konkrétnych stavebných materiálov na konkrétne stavebné účely. Tieto vypracované projekčné podklady sa stali východiskovými dokumentmi pre záverečnú prácu bakalárskeho štúdia. Jej zadanie si vyžadovalo realizačne zdokumentovať pôdorysy 1.PP, 1.NP, 2.NP, pozdĺžny a priečny rez, pohľad v mierke 1:50 a vybrané detaily strechy, balkóna resp. loggie v mierke 1:5. Projekt ďalej obsahuje sprievodnú, technickú a súhrnnú technickú správu, výpisy vybraných stavebných výrobkov, tepelnotechnické posúdenie fragmentov obalových konštrukcií a posúdenie kritických detailov. V konečnom dôsledku bola navrhnutá budova bytového domu, ktorá spĺňa požiadavky súčasných technických noriem.
Key words:Podzemné garáže, Stupava, Bytový dom

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited