Jan 28, 2020   2:59 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Headquartes of Atyp Interier firm
Written by (author): Ing. Peter Sticza
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Centrála spoločnosti ATYP INTERIÉR
Summary:Výsledkom mojej diplomovej práce je realizačný projekt Administratívnej budovy ATYP-Interiér. Hlavnou časťou mojej práce sú vytypované realizačné výkresy v M 1:50 (pôdorysy, rezy, pohľady), 1:150 (situácia) a 1:5 (detaily). Ďalej z časti statiky som vypracoval Výkres tvaru typického podlažia M 1:50 a výkres tvaru schodiska M 1:25, čím som splnil hlavný cieľ zadaný na začiatku semestra. Následne som vypracoval tepelnotechnické posúdenia obalových konštrukcií v programe Teplo 2007 a vybrané detaily som preriešil v simulačnom programe Therm 5.1. Výsledky týchto posúdení a simulácií sú priložené v časti príloh diplomovej práce. Tento projekt je vypracovaný v súlade s platnými slovenskými technickými normami. Všetky obvodové konštrukcie sú navrhnuté tak , aby vyhovovali požiadavkám STN 73 05 40-2 na minimálnu hodnotu tepelného odporu stavebnej konštrukcie pri prechode tepla R>Rn a súčasne na maximálnu hodnotu súčiniteľa prechodu tepla stavebnou konštrukciou U<Un. Navrhované konštrukcie taktiež spĺňajú kritéria na minimálne povrchové teploty na vznik plesní v interiéri. Okenné rámy a priesvitné výplne otvorov majú povrchovú teplotu vyššiu ako je minimálna hodnota. Ďalej som posúdil kritické miestnosti v objekte na Denné osvetlenie interiérov budov v programe OSV1-Denné osvetlenie budov. Pre grafické znázornenie vybraných miestností viď prílohy diplomovej práce. Na záver diplomovej práce som vypracoval mernú potrebu tepla na vykurovanie. Vypočítaná hodnota mernej potreby tepla na vykurovanie je menšia ako vypočítaná normová hodnota tepla na vykurovanie, z čoho vyplýva, že budova je z energetického hľadiska navrhnutá správne.
Key words:ATYP Interier, Smrečianska c.1, Administrativna Budova


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited