Jan 28, 2020   2:09 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Centrála firmy PROMA
Written by (author): Ing. Vlasta Kovárová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Budova centrály firmy PROMA
Summary:Diplomová práca spracováva projekt kancelárskej budovy, ktorá slúži potrebám firmy PROMA. Spomínaný návrh projektu je vypracovaný na úrovni projektu pre realizáciu stavby. Prihliada sa na potrebu úspory plôch, energie, investičných a prevádzkových nákladov. V rámci postupne sa stupňujúcich nárokov na parametre trvalo udržateľnej výstavby má významnú úlohu energetická hospodárnosť. Taktiež ekologická súvislosť prejavujúca sa dôrazom na zdravé vnútorné prostredie a čo najmenšie dopady výstavby na životné prostredie. S tým je priamo spojená prevádzková energetická náročnosť budovy. Pri návrhu budovy bola snaha dať do súladu architektonicko-stavebné riešenie, použité stavebné konštrukcie, postupy výstavby, ale aj spôsob budúcej prevádzky. Integrované navrhovanie zohľadňuje aj ďalšie faktory na celkové riešenie stavby. Výhody alebo nevýhody veľkých okien, vplyv akumulácie tepla, nepríjemný vzostup teploty vnútorného vzduchu v lete a vplyv tienenia okien orientovaných na juh. Projekt budovy má dve časti. Výkresovú a textovú časť. Výkresová dokumentácia je priložená ako príloha k tejto práci. Textová časť práce je rozdelená na tri časti. Prvá časť obsahuje technickú správu architektonicko-stavebného riešenia. Popisuje a spresňuje typologické, architektonické a konštrukčné riešenia objektu. Druhá časť obsahuje tepelno-technické posúdenia viacerých stavebných konštrukcií. Tiež tepelno-technické posúdenie kritických detailov a potrebu dennej osvetlenosti. V tretej časti je návrh a posúdenie nosných prvkov konštrukcie budovy. V prílohe sú uvedené skladby podláh a stien.
Key words:diplomová práca, tepelno - technické posúdenie, projekt budovy

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
autorstvo diela.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited