Jan 28, 2020   3:43 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:DEPARTMENT CHILDREN OF THE UNIVERSITY HOSPITAL IN MARTIN
Written by (author): Ing. Zdenka Maťagová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Daniela Beláková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:DETSKÝ PAVILÓN MARTINSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICE
Summary:Predmetom tejto diplomovej práce bolo vypracovanie projektu na realizáciu stavby detského pavilónu Martinskej fakultnej nemocnice. Navrhovaný detský pavilón sa nachádza v Martine na križovatke ulíc Štefanovičová a Kolárová. Stavebný pozemok sa nachádza na rovinatom terén a je orientovaný v smere V- Z. Hlavný vstup do budovy je zo severovýchodnej strany. Vstup pre príjem pacientov zo sanitiek a príjazd sanitiek je zo severozápadnej strany. Novostavba detského pavilónu bude mať charakter zdravotníckeho zariadenia. V budove detského pavilónu sa budú nachádzať lôžkové časti oddelenia onkológie, kardiochirurgie, edokrinológie, jednotky intenzívnej starostlivosti a ambulancie týchto oddelení. Dostavba detského pavilónu je tvorená pomocou dvoch dilatačne oddelených celkov, ktoré pozostávajú z piatich nadzemných podlaží. Detský pavilón je po konštrukčnej stránke riešený ako kombinovaný stĺpovo stenový obojsmerný nosný systém s obvodovým stužením. Založenie objektu je na základových pätkách a pásoch zo železobetónu. Zvislé nosné konštrukcie pozostávajú z monolitických železobetónových stĺpov rozmerov 300 x 300 mm, vnútorných železobetónových stien hrúbky 200mm a obvodových stien hrúbky 250 mm. Horizontálny nosný systém tvoria monolitické železobetónové bezprievlakové dosky. Výplň obvodového plášťa tvorí murivo z keramických tvárnic POROTHERM 30. Vertikálnu komunikáciu zabezpečujú dvojramenné schodiská a výťahy. Všetky evakuačné výťahy sú v imobilnom prevedení. Strešné konštrukcie sú ploché, jednoplášťové, s klasickým poradím vrstiev a parozábranou. Konštrukcia striech je neodvetraná. Vstup do detského pavilónu z exteriéru je riešený bezbariérovo, a taktiež vstup do všetkých miestností prístupných pre pacientov je bezbariérový. V projekte sú riešené fyzikálne posúdenia vybraných kritických detailov a priestorov z hľadiska teplo-techniky, stavebnej akustiky a svetelnej techniky. Tieto posúdenia boli urobené podľa príslušných platných noriem a vyhlášok pomocou programov. Všetky fyzikálne posúdenia vyhovovali príslušným normám a vyhláškam. Súčasťou práce je aj posúdenie energetickej hospodárnosti budovy, kde bolo posúdená stavba na miesto spotreby vykurovanie a bola vypočítaná potreba tepla na vykurovanie. V grafickej časti diplomovej práce sú riešené výkresy podlaží 1.NP, 2.NP, 3.NP, priečny a pozdĺžny rez, pohľady, výkresy detailov obvodového plášťa a skriňovej priečky a situácia.
Key words:Detský, pavilón , MFN

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited