Jan 28, 2020   1:37 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Assessment of glazing systems in building according to chronobiology an circadian photometry
Written by (author): Ing. Peter Hanuliak, PhD.
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Jitka Mohelníková, PhD.
Opponent 3:Ing. Stanislav Darula, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie zasklení budov z hľadiska chronobiológie a cirkadiánnej fotometrie
Summary:Predkladaná práca sa venuje novým poznatkom z oblasti medicínskeho výskumu na poli chronobiológie, konkrétne cirkadiánnej rytmiky a jej vzťahu ku špecifickým svetelným podnetom. Jedná sa o interdisciplinárnu prácu so snahou nájsť väzby na hygienické a medicínske hľadiská trvalého pobytu ľudí vo vnútornom prostredí budov. Práca oboznamuje s princípmi cirkadiánnej fotometrie a predstavuje ich aplikáciu pri hodnotení zasklení používaných v stavebnej praxi. Výsledkom je definovanie nového parametra hodnotenia zasklení, cirkadiánnej transmitancie. Súčasťou je aj prehľad dostupných zasklení a fólii na slovenskom trhu s ich spektrálnymi vlastnosťami, ktoré boli experimentálne overené a spracované novonavrhovanou metodikou. Praktický aplikačný potenciál selekcie zasklení pomocou novej metodiky je predvedený na meraniach v reálnej svetelnej klíme, s použitím fotometrického zariadenia pracujúceho na báze cirkadiánnej fotometrie. Predstavený parameter môže v budúcnosti prispieť k lepšej selekcii výrobkov s cieľom tvorby užívateľsky lepšieho a zdravšieho prostredia.
Key words:cirkadiánna fotometria, stavebné zasklenia, transmitancia svetla

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited