Jan 28, 2020   2:15 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identification number: 899
University e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: Apartment house
Written by (author): Ing. Martina Štefanovičová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:ŠTEFANOVIČOVÁ, Martina : Bytový dom, Bakalárska práca, projekt na realizáciu stavby, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci záverečnej práce bakalárskeho štúdia : Ing. Milan Držka, PhD.; Svf STU 2014. Zadaním Bakalárskej práce je projekt, novostavba Bytového domu s polyfunkciou a s podzemnou garážou. Projekt je vypracovaný na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby z hľadiska konštrukčného aj architektonického. Projekt obsahuje textovú časť a to sprievodnú správu, ktorá popisuje identifikačné údaje o stavbe, technickú správu, ktorá popisuje kompletné technické riešenie stavby, konštrukčný systém a použité materiály, súhrnnú správu. V grafickej časti sa nachádza koordinačná situácia stavby, výkresy podlaží, rezov a pohľadov v mierke M 1:50, statické výkresy a konštrukčné detaily v mierke M 1:5. V závere bakalárskej práce sa nachádzajú výpisy prvkov a tepelnotechnické posudky otvorov a kritických detailov, ktoré sú vypracované podľa platných noriem STN a EN. Účelom záverečnej práce bakalárskeho štúdia bolo vypracovať realizačný projekt bytového domu s garážou a polyfunkciou s ohľadom na životné prostredie a pohodu bývania. Objekt obsahuje 5 nadzemných podlaží a jedno podzemné. Celkovo sa v objekte nachádza 16 bytových jednotiek. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú spoločné priestory, dve polyfunkcie, kotolňa, kobky, skladové priestory a v suteréne hromadné garážové státie.
Key words:projekt, bytový dom, realizačný projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited