Jan 28, 2020   2:35 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Mokráň
Identification number: 9035
University e-mail: marek.mokran [at] stuba.sk
 
2634V00  Electrical Power Engineering D-ENE
FEEIT D-ENE den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Cosmic rays and their effects on astronauts.
Written by (author): Ing. Marek Mokráň
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Stacho, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kozmické žiarenie a jeho vplyv na astronautov.
Summary:MOKRÁŇ, Marek: Kozmické žiarenie a jeho vplyv na astronautov. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta elektrotechniky a informatiky; Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva. Školiteľ: prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Bratislava: FEI STU, 2014. Počet strán 43. Práca sa zaoberá základnými poznatkami o kozmickom žiarení, spôsobe ochrany astronautov pred týmto žiarením, ďalej biologickými účinkami ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus a účinkami kozmického žiarenia na astronautov. Sú v nej zahrnuté aj informácie o vplyve kozmického žiarenia z hľadiska dlhodobých misií v otvorenom kozme. Praktickú časť práce tvoria simulácie v programe SRIM. Práca je rozdelená do 3 kapitol a obsahuje 21 obrázkov a 1 tabuľku. V prvej kapitole bakalárskej práce sú opísané účinky ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus. Pre úplné porozumenie týmto účinkom kapitola obsahuje aj vysvetlenie všeobecných základných pojmov týkajúcich sa rádioaktivity a ionizujúceho žiarenia. Druhá kapitola je venovaná kozmickému žiareniu a simuláciám prechodu protónov a a-žiarenia cez atmosféru a skafander astronauta. Tretia kapitola obsahuje poznatky o vplyve kozmického žiarenia na astronautov. V poslednej kapitole sú zhrnuté informácie o dlhodobých kozmických misiách s ľudskou posádkou. Ďalej sú tu uvedené informácie o súčasných možnostiach techniky z hľadiska ochrany astronautov a vízie do budúcnosti.
Key words:kozmické žiarenie, astronaut, interakcia žiarenia, Ionizujúce žiarenie, atmosféra, magnetické pole, skafander, SRIM

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited