Aug 12, 2020   5:50 p.m. Darina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Identification number: 913
University e-mail: lubos.hrustinec [at] stuba.sk
 

     
Lesson     Final thesis          
Bodies          
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:
Utilization of the Finite Element Method in the Analysis and Design of Geotechnical Structures
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozef Sumec, DrSc.
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie metódy konečných prvkov pri analýze a návrhu geotechnických konštrukcií
Summary:
Habilitačná práca sa zaoberá problematikou analýzy a návrhu geotechnických konštrukcií s využitím numerickej metódy konečných prvkov (MKP). Prvá kapitola je venovaná úvodu do problematiky analýzy a navrhovania geotechnických konštrukcií. V druhej kapitole je uvedená stručná rešerš metód a postupov (analytických, numerických), ktoré sa využívajú pri riešení interakcie stavebných konštrukcií s podložím. Tretia kapitola opisuje matematický aparát MKP použitý pri riešení praktických príkladov uvedených v práci. V hlavnej časti práce (4. kap.) je prezentovaných päť praktickým príkladov využitia MKP pri analýze a návrhu nasledujúcich geotechnických konštrukcií a problémov: - analýza spolupôsobenia plošných základov s podložím, - výpočet sadnutia objektu medziskladu vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach, - optimalizácia návrhu hĺbkového založenia mostného objektu v Dunaujvárosi, - analýza zvislých posunov podložia a objektu vodnej elektrárne v Gabčíkove, - optimalizácia návrhu priehrady prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ. V závere práce je uvedený súhrn poznatkov vyplývajúcich z riešenej problematiky využitia MKP pri analýze a návrhu geotechnických konštrukcií. Na základe zhodnotenia komplexu poznatkov uvedených v habilitačnej práci je možné predpokladať, že v geotechnických analýzach a výpočtoch budú ovplyvňovať mieru výstižnosti a správnosti riešení úloh interakcie geotechnickej (stavebnej) konštrukcie s podložím hlavne prístupy zohľadňujúce úroveň a nové poznatky súvisiacich teoretických a inžinierskych vedných disciplín. Dôraz bude kladený na overovanie súladu použitých teoretických predpokladov s experimentálnymi meraniami. Pri riešení komplexnejších a náročných geotechnických problémov bude čoraz významnejšiu až rozhodujúcu úlohu v praktických riešeniach zohrávať inžiniersky prístup v kombinácií s numerickými riešeniami (najmä MKP). MKP umožňuje modelovanie geotechnických konštrukcií so zložitými geometrickými, materiálovými a statickými okrajovými podmienkami.
Key words:
geotechnické konštrukcie , metóda konečných prvkov (MKP), analýza a návrh konštrukcií

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited