14. 12. 2019  10:47 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Identifikační číslo: 913
Univerzitní e-mail: lubos.hrustinec [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Využitie metódy konečných prvkov pri analýze a návrhu geotechnických konštrukcií
Autor: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Oponent 1:prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozef Sumec, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
Oponent 3:doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie metódy konečných prvkov pri analýze a návrhu geotechnických konštrukcií
Abstrakt:Habilitačná práca sa zaoberá problematikou analýzy a návrhu geotechnických konštrukcií s využitím numerickej metódy konečných prvkov (MKP). Prvá kapitola je venovaná úvodu do problematiky analýzy a navrhovania geotechnických konštrukcií. V druhej kapitole je uvedená stručná rešerš metód a postupov (analytických, numerických), ktoré sa využívajú pri riešení interakcie stavebných konštrukcií s podložím. Tretia kapitola opisuje matematický aparát MKP použitý pri riešení praktických príkladov uvedených v práci. V hlavnej časti práce (4. kap.) je prezentovaných päť praktickým príkladov využitia MKP pri analýze a návrhu nasledujúcich geotechnických konštrukcií a problémov: - analýza spolupôsobenia plošných základov s podložím, - výpočet sadnutia objektu medziskladu vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach, - optimalizácia návrhu hĺbkového založenia mostného objektu v Dunaujvárosi, - analýza zvislých posunov podložia a objektu vodnej elektrárne v Gabčíkove, - optimalizácia návrhu priehrady prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ. V závere práce je uvedený súhrn poznatkov vyplývajúcich z riešenej problematiky využitia MKP pri analýze a návrhu geotechnických konštrukcií. Na základe zhodnotenia komplexu poznatkov uvedených v habilitačnej práci je možné predpokladať, že v geotechnických analýzach a výpočtoch budú ovplyvňovať mieru výstižnosti a správnosti riešení úloh interakcie geotechnickej (stavebnej) konštrukcie s podložím hlavne prístupy zohľadňujúce úroveň a nové poznatky súvisiacich teoretických a inžinierskych vedných disciplín. Dôraz bude kladený na overovanie súladu použitých teoretických predpokladov s experimentálnymi meraniami. Pri riešení komplexnejších a náročných geotechnických problémov bude čoraz významnejšiu až rozhodujúcu úlohu v praktických riešeniach zohrávať inžiniersky prístup v kombinácií s numerickými riešeniami (najmä MKP). MKP umožňuje modelovanie geotechnických konštrukcií so zložitými geometrickými, materiálovými a statickými okrajovými podmienkami.
Klíčová slova:geotechnické konštrukcie , metóda konečných prvkov (MKP), analýza a návrh konštrukcií

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně