Oct 20, 2020   11:44 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Identification number: 930
University e-mail: marek.frastia [at] stuba.sk
 

     
Lesson     Final thesis     Projects     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Selected applications of photogrammetry in the field of measuring displacements
Written by (author):
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Department: Department of Surveying (FCE)
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vybrané aplikácie fotogrametrie v oblasti merania posunov
Summary:
Cieľom práce je poskytnúť ucelený pohľad na možnosti súčasnej fotogrametrie ako meračskej technológie v oblasti merania a dokumentácie posunov, zosuvov, poklesov a pretvorení rôznorodých objektov a terénu, teda možnosti určovania geometrických zmien pomocou fotogrametrických metód. Predložená práca sumarizuje autorove teoretické a praktické aktivity, skúsenosti a postrehy za posledných približne 10 rokov činnosti v spomínanej oblasti metrickej dokumentácie zmien a to od objektov o šírke niekoľko desatín milimetra (trhliny) cez stavebné dielce, stavby, skalné zárezy až po zosuvné územia v rozsahu niekoľko sto metrov, či poklesové kotliny na poddolovaných územiach. Úvodné kapitoly sa stručne venujú súčasnému stavu fotogrametrie vrátane používaných prístrojov, doplnkových senzorov a fotogrametrických metód, pričom sú tieto kapitoly členené do troch základných oblastí podľa spôsobu zberu údajov, objemu prác a aplikácií a predmetových vzdialeností na: leteckú, RPAS a blízku fotogrametriu. Ďalšie kapitoly, ktoré tvoria jadro práce sú členené podľa dimenzie, v ktorých zmeny určujeme a hodnotíme: 1D - zmena dĺžky, 2D - zmeny v rovine a 3D - priestorové zmeny. Každá z týchto oblastí je doložená praktickou aplikáciou realizovanou autorom, pričom niektoré predstavujú špecifické, autorom navrhnuté a realizované riešenie. Vzhľadom na aktuálnosť témy je bližšie rozobratá aj problematika diaľkovo ovládaných leteckých systémov s využitím vo fotogrametrii. Problematikou dynamických zmien a ich vyhodnotením fotogrametrickými metódami sa práca vzhľadom na už tak rozsiahlu oblasť nezaoberá. Ďalšou ambíciou tejto práce je cez prezentované aplikácie a dosiahnuté výsledky zviditeľniť a spopularizovať fotogrametriu ako efektívnu a široko využiteľnú meračskú technológiu pre odborníkov nielen z oblasti geodézie, ale aj stavebníctva, inžinierskej geológie, baníctva, súdneho znalectva, životného prostredia a ďalších tak, aby pri svojich návrhoch projektov monitoringu zmien mali v rukách ďalší silný nástroj. Naše skúsenosti totiž poukazujú na pomerne nízke povedomie spomínanej širokej odbornej verejnosti o možnostiach a nesporných výhodách súčasnej fotogrametrie.
Key words:
posun, pretvorenie, zosuv, pokles, letecká, RPAS a blízka fotogrametria

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited