Jul 16, 2019   6:27 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.
Identification number: 95219
University e-mail: qferencz [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Solving a Company Crisis Situation through Bankruptcy and Restructuring
Written by (author): Mgr. Zuzana Valenčíková, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
Opponent 2:Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riešenie krízovej situácie podniku formou konkurzu a reštrukturalizácie
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá problematikou využívania inštitútov konkurzu a reštrukturalizácie na riešenie krízovej situácie podniku. Dizertačná práca upozorňuje na rozdiely medzi konkurzným a reštrukturalizačným konaním s dôrazom na možnosti výberu krízového manažmentu v čase krízy. Hlavným cieľom tejto dizertačnej práce je navrhnúť metodický postup riešenia úpadku podniku využitím konkurzu a reštrukturalizácie. Samotnému návrhu metodického postupu predchádza niekoľko kapitol. Prvá kapitola obsahuje prehľadné a komplexné spracovanie teoretických východísk z odbornej literatúry. Druhá kapitola sa venuje formulácii cieľov a hypotéz dizertačnej práce. V tretej kapitole sú uvedené metódy použité pri spracovaní dizertačnej práce. Štvrtá kapitola sa venuje podrobnej analýze súčasného stavu krízového riadenia podniku v úpadku, resp. ktorému úpadok hrozí a aplikácie konkurzu a reštrukturalizácie podnikmi v praxi. Poukazuje na výhody a nevýhody jednotlivých inštitútov a uvádza aktuálny trend ich využitia na základe uskutočnenej analýzy a prieskumu. Piata, veľmi významná kapitola, je venovaná samotnému návrhu metodického postupu riešenia úpadku podniku využitím konkurzu a reštrukturalizácie. A posledná, šiesta kapitola, sa zaoberá prínosmi dizertačnej práce pre teóriu a prax. Zadanie dizertačnej práce bolo splnené a verifikáciou boli preukázané aplikačné problémy riešenia krízových situácií.
Key words:podnik, krízový manažment, úpadok, konkurz, reštrukturalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited