Jun 1, 2020   0:57 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
Identification number: 976
University e-mail: jozef.dicky [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Structural Mechanics (FCE)

Contacts     Lesson
     
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of the curved beam structure with non-uniform cross-section using the matrix displacement method
Written by (author): Bc. Zoltán Kisantal
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Riešenie zakrivených prútových konštrukcií s premenným prierezom
Summary:
Úlohou mojej bakalárskej práce je odvodenie tuhostnej matice rovinného zakriveného oblúka s konštantnou krivostou (kružnica) s premennou tuhostou priecneho rezu a jej použitie na analýzu daného kruhového oblúka od úcinkov spojitého rovnomerného zataženia pri rôznych okrajových podmienkach aplikáciou deformacnej metódy v maticovej formulácii. Kedže podstata tejto metódy je vo všeobecnosti velmi dobre známa a dostupná v literatúre, v práci sa sústredujem najmä na odvodenie tuhostnej matice a zatažovacích vektorov zakriveného prúta s premennou tuhostou. Tuhostná matica jednotlivých prvkov je zostavená inverziou matice poddajnosti prúta, ktorú získame aplikáciou vety o virtuálnej práci na ohybové momenty a osové od jednotlivých zovšeobecnených síl pôsobiacich v zaciatocnom uzle prvku. Po inverzii matice poddajnosti sa aplikujú podmienky rovnováhy pre koncové zovšeobecnené sily na zaciatku a konci prúta. Zatažovací vektor sa získa tak, že zanedbáme malé zakrivenie prúta a budeme ho uvažovatako šikmý obojstranne votknutý prút. Zostavená celková tuhostná matica a zatažovací vektor sú použité pri riešení zadaného rovinného oblúka. V práci sú uvedené výsledky riešenia rovinného oblúka od daného rovnomerného zataženia pri aplikácii rôznych okrajových podmienok. Záverom uvádzame tabulkovo i graficky niektoré výsledky analýzy a ich porovnanie.
Key words:
Oblúkové konštrukcie, premenný prierez nosníka, maticová deformačná metóda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited