Sep 18, 2019   0:52 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Residential House - Tabáň, Nitra - Object A
Written by (author): Ing. Branislav Kvašňovský
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Július Boček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:OBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt A \\ Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Summary:KVAŠŇOVSKÝ, Branislav, Bc.: OBYTNÝ DOM – Tabáň, Nitra – Objekt A. Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami [diplomová práca]. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta; Katedra betónových konštrukcií a mostov. – Školiteľ: Ing. Iyad Abrahoim, PhD., Bratislava. STU SvF, 2019. 98 s. Cieľom diplomovej práce bola statická a dynamická analýza dilatačného celku A Obytného domu Tabáň nachádzajúceho sa v Nitre. V rámci analýz sa posudzovali vodorovné výchylky v úrovni najvyššieho podlažia a vzájomný posun stropov od zaťaženia vetrom a seizmicitou. Ďalším krokom bol detailný návrh a posúdenie stropnej dosky 1.NP a železobetónovej stužujúcej steny s rebrami. Do týchto nosných prvkov bola navrhnutá výstuž a boli posúdené na limitnú šírku trhlín, pričom stropná doska bola navyše ešte posúdená na priehyb s vplyvom dotvarovania a vzniku trhlín. K jednotlivým prvkom bola vypracovaná projektová dokumentácia vo forme výkresov tvarov a výkresov výstuže. Objekt bol vymodelovaný v programe Allplan 2018 a SCIA Engineer 18.1, v ktorom bola navrhnutá výstuž a spracované posúdenia. Podkladmi pre návrh konštrukcie boli architektonická štúdia a inžinierskogeologický prieskum.
Key words:Monolitická železobetónová konštrukcia, Statická a dynamická analýza, Stropná doska, Stužujúca stena

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited