Sep 22, 2019   10:18 p.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hotel***, Stare Grunty, Bratislava-- Cast in Situ RC Combined Bearing Structure with Stiffening core.
Written by (author): Ing. Martin Štreicher
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hotel * * * , Staré Grunty, Bratislava Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Summary:Praktickou aplikáciou vedomostí z predmetov statických disciplín a použitím dostupných výpočtových programov som spracoval koncepčné a projektové riešenie zadanej diplomovej práce na tému Hotel***, Staré Grunty, Bratislava -- Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo spracovanie podrobnej statickej a dynamickej analýzy účinkov vodorovného a zvislého zaťaženia na viacpodlažnú stavbu, podrobná statická analýza základovej dosky a stužujúcej steny uloženej na stĺpoch. Pre podrobnú statickú a dynamickú analýzu účinkov vodorovného a zvislého zaťaženia na viacpodlažný objekt bol vytvorený priestorový model konštrukcie v programe Scia Engineer 2008, ktorý umožňuje interaktívne využitie viacerých výsledkov výpočtu a tým komplexnú analýzu konštrukcie. V rámci statickej analýzy základovej dosky na pružnom podloží boli modelované okrajové podmienky na zjednodušenom modely zo zohľadnením prenosu reakcií zo stĺpa do podložia. Výpočty týkajúce sa dimenzovania a posudzovania základovej dosky podľa medzných stavov boli robené podľa normových postupov a výpočtovým programom. Pre statickú analýzu vybranej priečnej stužujúcej steny podopretej na stĺpoch bol použitý priestorový model konštrukcie. Nosná stena bola posudzovaná podľa medzných stavov únosnosti a medzných stavov používateľnosti pomocou použitia výpočtového programu Scia Engineer 2008. V rámci riešenia steny boli analyzované aj stĺpy ktoré túto stenu podopierajú. Výsledkom práce návrhu výstuže do základovej dosky, stien a stĺpov boli výrobné konštrukčné výkresy výstuže.
Key words:HOTEL STARE GRUNTY, diplomovka, STATIKA


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited