Aug 5, 2020   3:34 p.m. Hortenzia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 

Contacts          Projects     Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Traffic Solution transfer window node Trnavské mýto in Bratislava
Written by (author):
Ing. Lenka Slovačeková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Dr. Ing. Milan Skýva
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dopravné riešenie prestupového uzla Trnavské mýto v Bratislave
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo na základe rozboru zaťaženia komunikačnej siete v súčasnom období, navrhnúť dopravné riešenie prestupového uzla na Trnavskom mýte formou záchytnej parkovacej garáže (Park&Ride), v nadväznosti na existujúci podchod a zastávky hromadnej dopravy. Práca je rozdelená do piatich kapitol, pričom prvá kapitola sa zaoberá analýzou súčasného stavu dopravy v centre Bratislavy a jeho blízkeho okolia. Druhá kapitola je venovaná zásadám riešenia križovatiek ako prestupových uzlov. Táto kapitola popisuje princípy, na základe ktorých sa rozhoduje o vhodných typoch križovatiek, spôsobe riešenia jednotlivých druhov dopravy, podchodov/nadchodov a dopravno-organizačných opatreniach. V tretej kapitole boli vyhodnotené podklady. Získané údaje zaťaženia boli použité na výpočet výhľadového zaťaženia. Obsahom ďalšej kapitoly boli navrhnuté a popísané variantné riešenia záchytného parkoviska na Trnavskom mýte, ktoré by pomohli riešiť súčasnú nevyhovujúcu dopravnú situáciu. Na základe zhodnotenia bol zvolený vhodnejší variant. Posledná kapitola popisuje vybratý variant záchytného parkoviska, jeho napojenie na komunikačnú sieť, ako aj technické riešenie. V závere diplomovej práce sa konštatuje, že zvolený variant a regulačné opatrenia môžu dopomôcť k zlepšeniu súčasnej dopravnej situácie v Bratislave.
Key words:
Doprava, Prestupový uzol, Záchytné parkovisko, Intenzita dopravy, Komunikačná sieť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited