May 29, 2020   4:28 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson
     
Projects     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bicycle path in Trnava
Written by (author):
Ing. Adam Peciar
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Cyklisticka trasa v Trnave
Summary:Táto práca sa zameriava na problematiku v oblasti navrhovania cyklistických komunikácií, dodržiavaní optimálnych šírkových pomerov ako aj riešením úrovňového priechodu pre cyklistov z pridruženého dopravného priestoru (PDP) a hlavného dopravného priestoru (HDP). Pri navrhovaní využíva platnú STN 73 6110 a ČSN 73 6110, ktoré sú tu vzájomne porovnané v tabuľke a doplnené o poznatky z noriem iných štátov či praktických skúseností z realizácií budovania cyklotrás. Ponúka 2 varianty riešenia vybraného úseku na Študentskej ulici v Trnave, ktorý je v plánovanej koncepcii rozvoja cyklotrás na území mesta. Obsahuje aj stručné zmapovanie zrealizovaných úsekov na území mesta a hodnotí úspešnosť a úroveň jestvujúceho stavu. V grafických prílohách ponúka vyhotovené širšie vzťahy, varianty a situáciu úseku. V závere poukazuje na výber jednoduchých, ekonomických a ekologických riešení úsekov v rámci stratégie plánovania cyklistických komunikácií v meste Trnava.
Key words:
šírkové usporiadanie, cyklistická komunikácia, cyklotrasa, navrhovaný úsek

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited