May 25, 2020   4:50 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 

     
Lesson
     
Projects     
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Cross - section parameters of city roads in the central town area
Written by (author): Ing. Jakub Mráz
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:
Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Parametre priečneho rezu miestnej komunikácie v centrálnej zóne mesta
Summary:Táto práca je zameraná na zber údajov o šírkovom usporiadaní uličného koridoru v dvoch historických mestách -- Banská Štiavnica a Bratislava. Opisuje historický vývoj cestnej siete a dopravy vo svete a tiež históriu a charakteristiku cestnej siete vybraných miest z hľadiska tvorby komunikačnej siete a šírkového usporiadania jednotlivých ulíc vo vybranej časti mesta. Ukazuje názorné príklady možnosti šírkového usporiadania dopravného priestoru a jednotlivých parametrov. Uvádza princíp merania šírkových parametrov uličného profilu s využitím elektronického dĺžkomera. Získaný súbor údajov o reálnych šírkach vybraných ulíc porovnáva medzi jednotlivými lokalitami (Banská Štiavnica, Bratislava) a poukazuje na disproporcie medzi skutočnými hodnotami šírkového usporiadania a normovými (STN 73 6110). Obsahuje obrazovú prílohu, ktorá názorne dokumentuje merané šírkové parametre vybraného súboru ulíc vo vybraných lokalitách. Z hodnotenia vyplýva, že riešenie šírkového usporiadania historických ulíc pri ich obnove si vyžaduje iný prístup ako u novo navrhovaných komunikácií budovaných na voľných plochách, pre ktoré platí aj norma STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.
Key words:
dopravný priestor, miestna komunikácia, šírkové usporiadanie, parametre priečneho rezu

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited