Jun 2, 2020   9:51 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     Lesson     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Measuring and Evaluation of Street Crosssection in Historical Cities
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:
Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Parametre priečneho rezu miestnej komunikácie v historickej časti sídla
Summary:
Práca je zameraná na zber údajov o šírkovom usporiadaní uličného koridoru v historických mestách Bratislava, Hainburg (Rakúsko). Opisuje historický vývoj cestnej siete v európskom priestore obecne a konkrétne týchto vybraných miest z hľadiska tvorby komunikačnej siete a šírkového usporiadania jednotlivých ulíc vo vybranej časti mesta. Uvádza princíp merania šírkových parametrov uličného profilu s využitím elektronického dĺžkomera. Získaný súbor údajov o reálnych šírkach vybraných ulíc porovnáva medzi jednotlivými lokalitami (Bratislava, Hainburg) a poukazuje na disproporcie medzi skutočnými hodnotami šírkového usporiadania a normovými (STN 736110). Z hodnotenia vyplýva, že riešenie šírkového usporiadania historických ulíc pri ich obnove si vyžaduje iný prístup ako u novo navrhovaných komunikácií budovaných na voľných plochách, pre ktoré platí aj norma STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií. Obrazová príloha názorne dokumentuje merané šírkové parametre vybraného súboru ulíc v jednotlivých lokalitách.
Key words:
šírkové parametre, dizajn miestnych komunikácií, história ciest

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited