May 25, 2020   3:00 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts
     
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Modelling Accessibility of Transport Infrastructure
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Modely dostupnosti dopravnej infraštruktúry
Summary:Premiestňovanie medzi miestami výkonu rozmanitých ľudských aktivít je nevyhnutným predpokladom a hybnou silou hospodárstva a života modernej spoločnosti. Napriek výrazne negatívnym mobilitným trendom, deľba prepravnej práce je v Bratislave v porovnaní s väčšinou ostatných miest Európy ešte stále na pomerne prijateľnej úrovni. Je toto spôsobené relatívne kvalitnou ponukou a efektivitou systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, napĺňajúcou prepravné požiadavky obyvateľov mesta? Dostupnosť je považovaná za dôležitý faktor determinujúci rozhodovací proces a dopravné správanie sa cestujúcich. Dostupnosť je najčastejšie definovaná ako jednoduchosť vykonania želaných prepravných interakcii v v závislosti od usporiadania a výkonnosti dopravného systému v území danom čase. Jej individuálne vnímanie je ďalej podmieňované schopnosťami, možnosťami a preferenciami cestujúcich. Teoretická časť práce je preto venovaná definovaniu a rozboru faktorov ovplyvňujúcich dostupnosť ako jedného z aspektov determinujúcich mobilitné správanie sa cestujúcich. V konečnom dôsledku možno dostupnosť chápať ako široký súbor rôznych charakteristík dopravných systémov vplývajúcich na vnímaný celkový čas, resp. celkové priame náklady prepravy ako základných parametrov dostupnosti využívaných pri jej meraní. Tie sú súčasne aj najdôležitejšími parametrami modelovania distribúcie, deľby i pridelenia prepravných vzťahov. Analytická časť práce je preto zameraná jednak na podrobný rozbor existujúcich indikátorov a mier dostupnosti s cieľom preukázania ich vhodnosti pre posúdenie dosahovanej miery relatívnej dostupnosti v systéme mestskej hromadnej dopravy z pohľadu jeho užívateľov a pre jej porovnávanie medzi rozličnými mestami či inými záujmovými územiami, ako aj identifikácii možných obmedzení a nedostatkov modelovacích postupov používaných na určenie hore spomenutých základných parametrov dostupnosti. Ukazuje sa, že napriek existencii množstva rôznych indikátorov a mier dostupnosti, žiadna z nich nie je z rozličných dôvodov celkom vhodná na zodpovedanie motivačnej otázky výskumu. Každý model je len matematickým znázornením komplexného systému s využitím mnohých zjednodušení a aproximácií, ktoré môžu byť, obzvlášť v systémoch mestskej hromadnej dopravy, zdrojom nezanedbateľných nepresností, ktoré skresľujú dosahované výstupy, a to najmä v súvislosti s nedostatočnou územnou dezagregáciou a nezohľadnením individuálnych preferencií pri výbere zástavky a trasy prepravy. Vychádzajúc zo záverov tejto analýzy, bol syntetizovaný teoretický koncept inovatívnej metodiky pre hodnotenie dostupnosti pod akronymom ACCEPT. Je založená na presnom výpočte časovej dosiahnuteľnosti a nákladovej prijateľnosti hromadnej dopravy voči individuálnej automobilovej Jej súčasťou sú dva špeciálne vytvorené nástroje: ACCEPT Vyhľadávač trás a ACCEPT Simulátor, ktorými sú prekonávané identifikované problémy a nedostatky iných mier dostupnosti a modelovacích metód. Prvý využíva unikátny algoritmus na enumeráciu všetkých možných trás v rámci danej siete hromadnej dopravy. Druhý umožňuje presnejší výpočet celkového času prepravy i jeho jednotlivých komponentov medzi všetkými zdrojmi a cieľmi ciest na vysokej úrovni územného rozlíšenia pre rôzne typy preferencií cestujúcich pri výbere trasy. Tým je umožnené komplexné a hodnoverné posudzovanie dopadov zmien usporiadania infraštruktúry na dostupnosť v systéme (hromadnej) dopravy, predovšetkým v mestskom prostredí. Opodstatnenosť zásadných inovácií konceptuálneho rámca metodiky ACCEPT bola verifikovaná na časti reálneho systému mestskej hromadnej dopravy v meste Bratislava. Bolo potvrdené, že tak problém premenlivej jednotky (MAUP), rovnako ako aj užívateľské preferencie môžu spôsobovať výrazné nepresnosti vo výpočte priemerného celkového času prepravy.. Odchýlka od hodnôt počítaných na najvyššej úrovni priestorového detailu rastie s veľkosťou modelovacej jednotky (zóny). A kým "optimálne" spôsoby výberu zapríčiňujú len malé odchýlky, špecifickejšie typy preferencií výrazne predlžujú celkové časy prepravy. Navrhovanými indikátormi ACCEPT boli ohodnotené a porovnávané tri rôzne stavy usporiadania siete. Z hľadiska dosahovanej úrovne dostupnosti sa ukazuje, že prestupný systém je efektívnejší než systém s viacerými priamymi, ale menej frekventovanými a pomalšími spojmi. V záujmovom území boli identifikované lokality, kde došlo k zlepšeniu a kde k zhoršeniu dosiahnuteľnosti želaných cieľov pre rôzne druhy užívateľských preferencií. Prezentované sú tiež dopady zmien v dopravnej ponuke a obsluhe na dopravné zaťaženie jednotlivých prvkov infraštruktúry.
Key words:
výpočet času prepravy, zaťaženie infraštruktúry, meranie a hodnotenie dostupnosti, dopravné modelovanie, dostupnosť, systém hromadnej dopravy, voľba dopravného prostriedku a trasy prepravy

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited