26. 1. 2020  18:29 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identifikačné číslo: 996
Univerzitný e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Modely dostupnosti dopravnej infraštruktúry
Autor: Ing. Peter Ľos, PhD.
Pracovisko: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modely dostupnosti dopravnej infraštruktúry
Abstrakt:Premiestňovanie medzi miestami výkonu rozmanitých ľudských aktivít je nevyhnutným predpokladom a hybnou silou hospodárstva a života modernej spoločnosti. Napriek výrazne negatívnym mobilitným trendom, deľba prepravnej práce je v Bratislave v porovnaní s väčšinou ostatných miest Európy ešte stále na pomerne prijateľnej úrovni. Je toto spôsobené relatívne kvalitnou ponukou a efektivitou systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, napĺňajúcou prepravné požiadavky obyvateľov mesta? Dostupnosť je považovaná za dôležitý faktor determinujúci rozhodovací proces a dopravné správanie sa cestujúcich. Dostupnosť je najčastejšie definovaná ako jednoduchosť vykonania želaných prepravných interakcii v v závislosti od usporiadania a výkonnosti dopravného systému v území danom čase. Jej individuálne vnímanie je ďalej podmieňované schopnosťami, možnosťami a preferenciami cestujúcich. Teoretická časť práce je preto venovaná definovaniu a rozboru faktorov ovplyvňujúcich dostupnosť ako jedného z aspektov determinujúcich mobilitné správanie sa cestujúcich. V konečnom dôsledku možno dostupnosť chápať ako široký súbor rôznych charakteristík dopravných systémov vplývajúcich na vnímaný celkový čas, resp. celkové priame náklady prepravy ako základných parametrov dostupnosti využívaných pri jej meraní. Tie sú súčasne aj najdôležitejšími parametrami modelovania distribúcie, deľby i pridelenia prepravných vzťahov. Analytická časť práce je preto zameraná jednak na podrobný rozbor existujúcich indikátorov a mier dostupnosti s cieľom preukázania ich vhodnosti pre posúdenie dosahovanej miery relatívnej dostupnosti v systéme mestskej hromadnej dopravy z pohľadu jeho užívateľov a pre jej porovnávanie medzi rozličnými mestami či inými záujmovými územiami, ako aj identifikácii možných obmedzení a nedostatkov modelovacích postupov používaných na určenie hore spomenutých základných parametrov dostupnosti. Ukazuje sa, že napriek existencii množstva rôznych indikátorov a mier dostupnosti, žiadna z nich nie je z rozličných dôvodov celkom vhodná na zodpovedanie motivačnej otázky výskumu. Každý model je len matematickým znázornením komplexného systému s využitím mnohých zjednodušení a aproximácií, ktoré môžu byť, obzvlášť v systémoch mestskej hromadnej dopravy, zdrojom nezanedbateľných nepresností, ktoré skresľujú dosahované výstupy, a to najmä v súvislosti s nedostatočnou územnou dezagregáciou a nezohľadnením individuálnych preferencií pri výbere zástavky a trasy prepravy. Vychádzajúc zo záverov tejto analýzy, bol syntetizovaný teoretický koncept inovatívnej metodiky pre hodnotenie dostupnosti pod akronymom ACCEPT. Je založená na presnom výpočte časovej dosiahnuteľnosti a nákladovej prijateľnosti hromadnej dopravy voči individuálnej automobilovej Jej súčasťou sú dva špeciálne vytvorené nástroje: ACCEPT Vyhľadávač trás a ACCEPT Simulátor, ktorými sú prekonávané identifikované problémy a nedostatky iných mier dostupnosti a modelovacích metód. Prvý využíva unikátny algoritmus na enumeráciu všetkých možných trás v rámci danej siete hromadnej dopravy. Druhý umožňuje presnejší výpočet celkového času prepravy i jeho jednotlivých komponentov medzi všetkými zdrojmi a cieľmi ciest na vysokej úrovni územného rozlíšenia pre rôzne typy preferencií cestujúcich pri výbere trasy. Tým je umožnené komplexné a hodnoverné posudzovanie dopadov zmien usporiadania infraštruktúry na dostupnosť v systéme (hromadnej) dopravy, predovšetkým v mestskom prostredí. Opodstatnenosť zásadných inovácií konceptuálneho rámca metodiky ACCEPT bola verifikovaná na časti reálneho systému mestskej hromadnej dopravy v meste Bratislava. Bolo potvrdené, že tak problém premenlivej jednotky (MAUP), rovnako ako aj užívateľské preferencie môžu spôsobovať výrazné nepresnosti vo výpočte priemerného celkového času prepravy.. Odchýlka od hodnôt počítaných na najvyššej úrovni priestorového detailu rastie s veľkosťou modelovacej jednotky (zóny). A kým "optimálne" spôsoby výberu zapríčiňujú len malé odchýlky, špecifickejšie typy preferencií výrazne predlžujú celkové časy prepravy. Navrhovanými indikátormi ACCEPT boli ohodnotené a porovnávané tri rôzne stavy usporiadania siete. Z hľadiska dosahovanej úrovne dostupnosti sa ukazuje, že prestupný systém je efektívnejší než systém s viacerými priamymi, ale menej frekventovanými a pomalšími spojmi. V záujmovom území boli identifikované lokality, kde došlo k zlepšeniu a kde k zhoršeniu dosiahnuteľnosti želaných cieľov pre rôzne druhy užívateľských preferencií. Prezentované sú tiež dopady zmien v dopravnej ponuke a obsluhe na dopravné zaťaženie jednotlivých prvkov infraštruktúry.
Kľúčové slová:výpočet času prepravy, zaťaženie infraštruktúry, meranie a hodnotenie dostupnosti, dopravné modelovanie, dostupnosť, systém hromadnej dopravy, voľba dopravného prostriedku a trasy prepravy

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 5 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene