Feb 25, 2020   7:31 a.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Identification number: 101
University e-mail: lubos.cirka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Web Application Development Using the MVP Framework Nette
Written by (author): Ing. Mgr. Dávid Dubovský
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba webovej aplikácie s využitím MVP frameworku Nette
Summary:Diplomová práca sa zaoberá vytvorením internetového modulu, prostredníctvom ktorého je možné vyhlasovať výberové konania na dodanie tovaru a služieb alebo zverejňovať uzavreté zmluvy, zrealizované objednávky a uhradené faktúry. Aplikácia je vytvorená v prostredí frameworku Nette, ktorý oddeľuje logickú a prezentačnú časť aplikácie a podporuje písanie aplikácie technikou objektovo orientovaného programovania. Aplikácia je postavená na technológiách PHP, JavaScript, jQuery, AJAX, CSS, HTML a MySQL. Zverejňovanie a správu informácií realizuje autorizovaná osoba. Ku každému zverejnenému záznamu je možné nahrať ľubovoľné množstvo dokumentov. Typ a veľkosť nahrávaných príloh sú aplikáciou limitované. Neaktuálne výberové konania môže autorizovaná osoba presunúť do archívu. Aplikácia takisto umožňuje správu zoznamu kontaktov a posielanie hromadných správ na tento zoznam. Hromadná korešpondencia je vhodný nástroj na upozorňovanie záujemcov na novo vypísané výberové konania.
Key words:framework, PHP, objektovo orientované programovanie, internetová aplikácia, Nette

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited