Apr 5, 2020   6:51 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Economic and technological efficiency of recovery and disposal of municipal waste
Written by (author): Ing. Dominika Moravčíková
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Marián Zemčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
Summary:Jeden z významných negatívnych prejavov človeka vo vzťahu k prírode je vytváranie odpadu. Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu sa stáva jednou z najväčších problematík súčasnosti, pričom dôležité je efektívne a systematické riešenie danej problematiky. Vzhľadom k tomu, že na Slovensku existujú veľmi prísne predpisy, ktoré hovoria o prevádzkovaní zariadení na spracovanie odpadu, robia toto riešenie finančne veľmi náročné. Predkladaná diplomová práca sa zaoberá ekonomickou a technologickou efektívnosťou zhodnocovaním a energetickým využitím a zneškodňovaním, teda skládkovaním komunálneho odpadu z mesta Žilina spoločnosťou T+T, a.s.. V teoretickej časti sa diskutuje o odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky, nakladaní s komunálnym odpadom v SR a EU, ďalej z ekonomického hľadiska sa riešia druhy nákladov, kalkulácie a ekonomická efektívnosť. V praktickej časti práce je vytvorený kalkulačný vzorec pre linku na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu, analýza vzorky tuhého alternatívneho paliva a vyčíslené náklady na skládkovanie. Významnou časťou diplomovej práce je diskusia, v ktorej sa hodnotí efektívnosť a porovnávajú sa dve metódy nakladania s komunálnym odpadom či už po ekonomickej alebo technologickej stránke a poukazuje sa na súvislosť s legislatívou.
Key words:komunálny odpad, energetické zhodnocovanie, skládkovanie, TAP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited