Apr 7, 2020   12:48 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The economic loss reduction in the process of monitoring of compressed air leakage
Written by (author): Ing. Martina Gáliková
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Michal Géczy
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
Summary:Jednou zo základných riešených otázok týkajúcich sa efektivity výrobných podnikov je v súčasnosti hospodárenie s energetickými zdrojmi. Energia produkovaná prostredníctvom stlačeného vzduchu sa javí ako účinná a lacná vzhľadom k tomu, že vzduch je považovaný za, v podstate, neobmedzené médium. Avšak práve stlačený vzduch je najdrahším sekundárnym energetickým zdrojom, a práve preto je nutné venovať jeho úspornému riadeniu vysokú pozornosť. Hlavným cieľom tejto práce bolo zhodnotenie nameraných únikov stlačeného vzduchu a príprava opatrení na prevenciu voči týmto stratám energie. V konkrétnom podniku boli na 21 výrobných linkách namerané úniky v podobe 2 370 m3 unikajúceho vzduchu v priebehu jedného dňa. Následne boli tieto straty zaevidované v kontrolnom systéme údržby a maximálna možná časť týchto abnormalít bola odstránená. Úniky boli finančne zhodnotené prostredníctvom výpočtu ceny podnikom vyrábaného stlačeného vzduchu. Výkon, evidencia a odstraňovanie týchto abnormalít má v podniku na zodpovednosti oddelenie údržby, ktoré je nenahraditeľnou súčasťou výrobných podnikov. TPM – Total productive maintenance (totálne produktívna údržba) vyvinutá z Totálne produktívneho manažmentu, je údržba zameriavajúca sa na maximalizáciu efektivity zariadení, čo zahŕňa nielen odstraňovanie vznikajúcich prestojov, ale neustále zlepšovanie týkajúce sa zabezpečenia bezchybnej prevádzky. Zníženie ekonomických strát neznamená len odstránenie nameraných únikov pracovníkmi údržby, ale hlavne tvorba prevencie voči týmto únikom. Podstatou práce bola tvorba súboru odporúčaní na zníženie týchto strát zahrňujúcich zavedenie pravidelnej kontroly únikov stlačeného vzduchu, výber nového zariadenia na základe výpočtu doby návratnosti investície a teoretický návrh systému kontinuálneho merania objemového prietoku stlačeného vzduchu v rozvodoch. Všetky odporúčania smerujú k efektívnejšiemu riadeniu energetických zdrojov, teda k osvojeniu princípov energetického manažmentu a prijatiu tejto problematiky naprieč podnikom.
Key words:úniky stlačeného vzduchu, údržba, TPM, návratnosť investície, energetický manažment

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited