Feb 16, 2020   10:26 p.m. Ida, Liana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Effective investment of financial resources
Written by (author): Bc. Soňa Čaklošová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Mária Glatz, CSc.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Efektívne investovanie finančných prostriedkov
Summary:V tejto bakalárskej práci sme sa zaoberali investíciami fyzických osôb. Cieľom bakalárskej práce bolo vyhodnotiť optimálnu možnosť investovania vzhľadom na finančné možnosti domácností s prihliadnutím na vzťah k riziku. Bakalárska práca je rozdelená na dve hlavné časti a to teoretickú a praktickú časť. V úvode teoretickej časti sme popísali trh a zadefinovali základné pojmy spojené s finančným trhom a s investíciami, potrebné k pochopeniu problematiky a vypracovaniu bakalárskej práce. V teoretickej časti sme vybrali možnosti investovania a rozdelili ich do niekoľkých skupín podľa charakteru investície.Ako je všeobecne známe, zamerali sme sa na teoretický základ investičného portfólia, kde patria termínované vklady, akcie, dlhopisy. Praktická časť pozostáva z dotazníka určeného na prieskum finančnej gramotnosti. Tento dotazník nám pomohol získať prehľad o ochote fyzických osôb investovať v oblasti bankovéhosektoru. Skúmané domácnosti sme rozdelili do troch skupín, v ktorých sme vyhodnotili jednotlivé možnosti investovania. Z východiskových podmienok a s ohľadom na najvýhodnejšie zhodnotenie pre danú domácnosť sme odporučili konkrétnu investíciu.
Key words:investícia, voľné finančné prostriedky, zhodnotenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited