Feb 19, 2020   0:13 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:ANALYSIS of COMPETITION and MARKETING ENVIRONMENT by the CERTIFICATION BODY QSCrt, LIMITED LIABILITY COMPANY
Written by (author): Ing. Veronika Purová
Department: Department of Management (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Roman Šlúch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza konkurencie a marketingového prostredia certifikačného orgánu QSCrt, s.r.o.
Summary:ABSTRAKT Analýzu konkurencie si firma môže urobiť zo zdrojov informácií, ktoré predstavujú dve základné skupiny: vlastné zdroje (od samotnej konkurencie) a cudzie zdroje. Informácie sú základom nielen marketingovej analýzy, ale aj procesu formovania marketingovej stratégie a marketingového plánu. Do verejných vlastných zdrojov patrí napr. reklama, tlač, výstavy a pod. Cudzie verejné zdroje sú napr. knihy, články a výročné správy. Odborné vlastné zdroje sú licencie, semináre, katalógy a pod. Medzi odborné cudzie zdroje zaraďujeme dodávateľov, odbornú tlač, zákazníkov, pracovníkov konkurencie a pod. Z uvedených zdrojov je možné získať rozsiahle množstvá informácií o konkurencii. Veľa informácií o sebe vysiela do okolia samotná konkurenčná firma. Určitým zdrojom informácií je napr. inzerát na prijatie pracovníkov. Niekedy môže konkurencia šíriť informácie za určitým účelom. Napr. aby dala najavo svoje teritórium, alebo aby takýmito informáciami zavádzala. Tieto informácie často analyzujú odborníci z kapitálového trhu a ich kroky pozitívne ovplyvnia pozíciu akcií firmy na kapitálovom trhu. Informácie vysielané na trh sú často určené pracovníkom, aby sa formoval ich vzťah k firme, aby zmenili k nej postoj, alebo aby ju vnímali odlišne. Firma, ktorá nesleduje informácie o konkurencii, dostatočne nebráni svoje teritórium. Poznanie schopností, silných a slabých stránok konkurencie pomáha firme zvyšovať jej konkurenčnú výhodu, ktorá sa môže prejaviť v skrátení času potrebnom na reakciu konkurenta. Manažmentu firmy to pomôže poznať, v čom je jeho firma lepšia ako konkurent. Analýza informácií o súčasných cieľoch a stratégiách konkurencie, o jej zdrojoch a schopnostiach, dáva predpoklady na to, aby firma mohla odhadovať budúce ciele a stratégie konkurencie. Pre získanie informácií sú veľmi dôležité rozhovory so zástupcami bánk, poradenských a konzultačných firiem, reklamných agentúr, investičných firiem a ďalších poradcov, ktoré konkurencia využíva. Niekedy aj samotná analýza týchto subjektov môže pootvoriť dvierka k analýze budúcich krokov konkurenta.
Key words:analýza, konkurencia, marketingové prostredie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited