Feb 18, 2020   11:04 p.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Competitiveness of Small and Medium Enterprises
Written by (author): Ing. Viktória Uhnavá
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konkurencie schopnosť malých a stredných podnikov
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo zadefinovať podstatu malých a stredných podnikov v konkurenčnom boji. Aby sme lepšie pochopili konkurenciu na Slovensku, museli sme pochopiť podnikateľské prostredie, v ktorom sa aktuálne nachádzame a faktory ovplyvňujúce toto prostredie. Medzi tieto faktory patrí napríklad globalizácia, a jej vplyv na malé a stredné podniky. Prvá časť bakalárske práce je venovaná podniku a podnikateľskému prostrediu, konkurencieschopnosti a pôsobeniu konkurenčného prostredia na prosperitu podniku. Nie len vonkajšie podmienky sa podieľajú na konkurencieschopnosti, ale aj osobitná podstata podnikateľského subjektu. Ten ak chce získať konkurenčnú výhodu musí byť o krok pred konkurenciou. Musí hľadať nové možnosti riešenia problémov a vytvoriť si tak stratégiu podniku. Táto stratégia by mala viesť k inováciám a ich udržateľnosti do budúcna. Druhá časť bakalárskej práce je venovaná aplikácii dosiahnutých poznatkov v prvej časti, do začínajúceho reálneho podniku. Ide o jej zavádzanie, analyzovanie a hodnotenie prostredia, zohľadnenie všetkých faktorov vplývajúcich na konkurencieschopnosť. Ide o to, aby sme odhadli tento začínajúci podnik, či sa dokáže presadiť so svojím inovatívnym produktom na trhu, a či naozaj bude konkurencieschopný. Výsledky z uskutočnených prieskumov boli pozitívne, ukázali schopnosť podniku sa začleniť do fungujúceho podnikania a predurčili schopnosť využiť inováciu na získanie konkurenčnej výhody.
Key words:inovácie, konkurenčná výhoda, konkurencieschopnosť, malé a stredné podniky, podnikateľské prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited