Feb 21, 2020   8:32 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identification number: 1700
University e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Department chief official - Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The evaluation of the efficiency of the production process in the business firm
Written by (author): Ing. Henrieta Gobanová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Opponent:Ing. Milan Bujda
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku
Summary:Predmetom tejto diplomovej práce bolo zhodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku ARGO BJ, s.r.o.. V úvode sme sa venovali teoretickým poznatkom danej problematiky. Dôraz je kladený hlavne na objasnenie pojmu výroba, jej členenie a na tému týkajúcu sa výrobného procesu. Druhá časť je venovaná analýze súčasného stavu spoločnosti. V tejto časti sme sa venovali aj profilu spoločnosti, súčasnému riadeniu v prevádzke ARGO BJ, s.r.o. ako aj samotnému usporiadaniu podniku. Tretia časť je zameraná na technologickú výrobu jednotlivých výrobkov, ktoré sa v podniku vyrábajú. Úvodom tejto časti sme sa oboznámili so samotnou technológiou a súčasným stavom z hľadiska výrobnej kapacity, existencie predajní a samotného predaja výrobkov. Vlastným prínosom diplomovej práce sú výpočty výrobnej kapacity a návrhov na jej lepšie využitie. K návrhom zlepšenia zaraďujeme aj prognózovanie výroby a analýzy reálneho rozloženia predaja. Zo získaných výpočtov sme sa snažili nájsť optimálne riešenia pre zvýšenie výrobnej kapacity a produkcie výrobkov v danom podniku, tak aby sa zlepšilo jeho trhové postavenie v danom regióne a tým aj jeho hospodárske výsledky.
Key words:výrobný proces, kapacita výroby, výroba, prognóza výroby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited