22. 10. 2020  17:55 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikačné číslo: 1865
Univerzitný e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výučba          Publikácie
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Senzor plynov na báze nanokompozitov uhlík-polymér
Autor: Ing. Pavol Kunzo, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Senzor plynov na báze nanokompozitov uhlík-polymér
Abstrakt:
Práca sa zaoberá štúdiom materiálov na báze polyanilínu a jeho kompozitov s uhlíkovými nanorúrkami. Popisuje súčasný stav problematiky v oblasti senzorov plynov. Vzorky skúmaných materiálov boli pripravené na povrchu zlatých hrebeňových elektród na zaoxidovanom kremíkovom substráte. V priebehu riešenia diplomového projektu bola navrhnutá a zostavená meracia aparatúra na charakterizáciu vlastností odporových senzorov plynov. Súčasťou práce je tiež automatizácia potrebných meraní v prostredí LabView. V ďalšej časti práce sú prezentované výsledky zrealizovaných meraní ktoré sú dané do súvisu s morfológiou vrstiev. Z charakterizácie elektrických vlastností vyplývajú niektoré zaujímavé vlastnosti skúmaných materiálov. Medzi nimi napríklad nízky teplotný koeficient odporu a vodivosť obmedzená priestorovým nábojom. Skúmané senzorické vrstvy nepreukázali vyššiu citlivosť ako ponúkajú senzory na báze oxidov kovov, v porovnaní s nimi však môžu pracovať pri izbovej teplote. V závere práce sú navrhnuté niektoré možnosti na ďalšie vylepšenie senzorických materiálov na báze kompozitov uhlík-polymér.
Kľúčové slová:
polyanilín, uhlíkové nanorúrky, nanokompozit, senzor plynov

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene