Jul 22, 2019   5:34 a.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Quantitative analysis of environmental factors on Staphylococcus aureus growth
Written by (author): Ing. Adriana Havlíková, PhD.
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Sirotná
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kvantitatívna analýza vplyvu faktorov prostredia na rast Staphylococcus aureus
Summary:V diplomovej práci sa popísal vplyv meniace sa hodnoty aktivity vody a inkubačnej teploty na dynamiku rastu S. aureus 2064 v modelovom prostredí. Hodnoty aktivity vody testovaných médií boli upravené chloridom sodným v rozmedzí hodnôt od av = 1,0 až 0,86 a experimenty boli vykonané pri teplotách 15, 18, 21 a 25 °C v BHI a GTK bujóne. Na základe kultivačných pokusov sa získali rastové čiary a príslušné rastové parametre a s využitím matematických rovníc sa opísal vplyv aktivity vody na dynamiku rastu S. aureus 2064 v modelových podmienkach pri sledovaných inkubačných Teplotách. Intenzita rastu bola štatisticky vysoko významne pozitívne určovaná klesajúcou koncentráciou chloridu sodného. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že S. aureus 2064 znášal pri teplote inkubácie 15 °C prídavok NaCl v koncentrácii 13,05 % (av = 0,893) a 10,6 % (av = 0,897) v GTK a BHI bujóne, v poradí. Pri teplotách 18 a 21 °C dochádzalo ku kompletnej redukcii počtov S. aureus 2064 pri koncentrácii NaCl vyššej ako 15 % (pri av = 0, 890 v GTK bujóne a pri av = 0,871 v BHI bujóne). Pri teplote 25 °C toleroval S. aureus 2064 aj 18,17 %-nú koncentráciu soli a jeho rast bol inhibovaný až koncentráciou vyššou ako 19 %, čomu odpovedá hodnota aktivity vody av = 0,859 a av = 0,851 v GTK, resp. BHI bujóne. Vplyv aktivity vody na trvanie lag-fázy S. aureus 2064 bol popísaný pri každej teplote v oboch bujónoch pomocou Arrheniovho modelu modifikovaného podľa Daveya, pričom indexy diskrepancie (Df v %) dosahovali hodnoty od 20,7 do 32,7 %. Podobne ako trvanie lag-fázy, aj hodnota rastovej rýchlosti bola pre každú teplotu a oba bujóny popísaná pomocou Gibsonovej modelu. Tento model možno na základe validačných koeficientov považovať za presný a spoľahlivý, čo dokumentujú validačné koeficienty pohybujúce sa v rozmedzí Bf = 0,999 až 1,001; % Df = 7,6 až 22,3. Spoločný vplyv inkubačnej teploty a aktivity vody na rast S. aureus 2064 bol v sekundárnej fáze matematického modelovania popísaný lineárnym Ratkowskeho modelom a priebeh jeho závislosti určovali nasledujúce lineárne rovnice: sqrt GrGTK = 0,151[(T - Tmin)sqrt(av - av,min)] - 0,097 (R2GTK = 0,967) a pre BHI bujón: sqrt GrBHI = 0,143[(T - Tmin)sqrt(av - av,min)] - 0,085 (R2BHI = 0,885), pričom na základe validačných koeficientov sa očakávajú 25 až 30 % nepresnosti v predpovediach rastových rýchlostí pre S. aureus.
Key words:aktivita vody, Staphylococcus aureus, prediktívna mikrobiológia, teplota

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited