20. 1. 2020  8:19 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Fotodegradácia polymérnych nanokompozitov pre púzdrenie organických solárnych článkov
Autor: Mgr. Ievgeniia Topolniak, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent 1:RNDr. Eva Majková, DrSc.
Oponent 2:prof. Sahar AL-MALAIKA
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Fotodegradácia polymérnych nanokompozitov pre púzdrenie organických solárnych článkov
Abstrakt:Technológie organických solárnych článkov sú rozvíjajúcou sa oblasťou, ktorá kombinuje vhodné vlastnosti už dostupných fotovoltických technológií na výrobu prispôsobiteľných, ľahko spracovateľných, nízkonákladových, flexibilných a ekonomicky konkurencieschopných prvkov do formy reálneho zariadenia. Doteraz komerčnému využitiu organickej fotovoltiky vo väčšej miere bránia niektoré nevýhodné vlastnosti, najmä celková stabilita organických solárnych článkov keďže fotoaktívna vrstva a elektródy sú citlivé na atmosferický kyslík a vlhkosť, ktoré spoločne s UV žiarením môžu výrazne znížiť ich výkon a životnosť. Vývoj materiálov pre zapuzdrenie a ochranu fotovoltických modulov s vlastnosťami vysokej bariéry je jedna z hlavných výziev pre riešenie konkurencieschopnosti organických solárnych článkov. Okrem toho, tieto materiály musia byť stabilné aj za prevádzkových podmienok použitia solárnych článkov. Pre efektívne dosiahnutie zodpovedajúcej ochrany organického solárneho článku je požadované zlepšenie bariérových vlastností polymérov, ktoré môže byť dosiahnuté začlenením pasívnych anorganických častíc do polyméru, čoho dôsledkom je predĺženie permeačnej dráhy. Táto práca sa zameriava na alternatívny prístup, ktorá spočíva v zavedení aktívného plniva, schopné interagovať a zachytiť molekuly, ktoré boli použité na zlepšenie funkčných vlastností polymérnych materiálov pre zapuzdrenie. Pre tento účel, vhodnými kandidátmi sú považované zeolity vzhľadom na ich dobré adsorpčné vlastnosti a selektivitu. Hlavným cieľom tejto práce je vytvorenie EVOH s nanokompozitmi na báze anorganických plnív, akými sú zeolity, pre potenciálnu kryciu vrstvu organických solárnych článkov a pre štúdium odolnosti ich funkčných vlastností. Práca sa zameriava na štúdium fotooxidácie EVOH kopolymérov a tiež na fotochemické správanie sa EVOH so zeolitovými nanokompozitmi, ktoré je charakterizované v závislosti na veľkosti častíc a namáhanie materiálu. Na dosiahnutie týchto cieľov sa stanovili nasledovné úlohy dizertačnej práce: Charakterizácia počiatočných vlastností materiálov, EVOH kopolymérov a EVOH/ nanokompozitov so zeolitmi. Budú skúmané rôzne vlastnosti napr. optická transparentnosť, morfológia povrchu, mechanické a tepelné vlastnosti a vlastnosti absorpcie vody. Na základe získaných výsledkov bude navrhnuté riešenie pre zapuzdrenie organických solárnych článkov. Budú študované vlastnosti, ktoré súvisia s fotostabilitou materiálov v závislosti na koncentrácií zeolitových častíc ako reakcia na fotochemické správanie sa polyméru. Vychádzajúc z chemickej degradácie a mechanizmu zmeny vlastností čistých polymérov bude na základe zistených poznatkov stanovený mechanizmus vzniku fotoprodukov pre nanokompozitnú zmes. Tiež budú skúmané dôsledky fotooxidácie polymérnych a nanokompozitných zmesí. Na záver budú vykonané Ca testy na monitorovanie výkonnosti zapuzdrených organických solárnych článkov na vyhodnotenie schopnosti skúmaných materiálov, ktoré majú byť použité ako účinné a stabilné zapuzdrenia.
Kľúčové slová:zapúzdrenie, fotostabilita, zeolit, organické solárne články, etylén-vinyl-alkohol, nanokompozit

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene