Feb 28, 2020   1:44 a.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Hybrid Intelligent Modeling and Control Methods
Written by (author): Ing. Zuzana Dideková, PhD.
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Opponent 2:Ing. Ivana Budinská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hybridné inteligentné metódy modelovania a riadenia
Summary:Cieľom dizertačnej práce je návrh hybridných inteligentných metód riadenia nelineárnych dynamických systémov s využitím metód výpočtovej techniky, ktoré sú založené na fuzzy, neuro, neuro-fuzzy a genetických prístupoch a metódach. V dizertačnej práci je uvedený prehľad súčasného stavu využívania metód výpočtovej inteligencie v modelovaní a riadení vo svete. Hlavná časť dizertačnej práce je venovaná návrhu nového prístupu riadenia nelineárnych systémov s viacerými vstupmi, v ktorom je využitý hybridný prístup s použitím fuzzy logiky a genetických algoritmov. Adaptívne hybridné riadenie s prepínaním využíva princíp adaptácie parametrov riadenia pre všetky pracovné body nelineárneho systému. Riadenie systému je realizované fuzzy regulátorom a optimalizácia jeho parametrov pre jednotlivé pracovné body využíva genetický algoritmus. Teoretická časť návrhu je aplikovaná do programového systému realizovaného v programovom prostredí Matlab-Simulink. Pre ozrejmenie metodiky hybridného inteligentného riadenia boli testované rôzne príklady, z nich jeden je detailne analyzovaný v dizertačnej práci. Adaptívne hybridné riadenie s prepínaním je nová inovatívna metóda riadenia, ktorá umožňuje riadenie nelineárnych MISO (multi input single output) systémov s vysokou kvalitou riadenia. Výsledky dizertačnej práce sa dajú využiť v riadení nelineárnych systémov v priemyselnej oblasti (robotika, mechatronika, chemicko - technologické procesy, biotechnológie a pod.).
Key words:hybridné inteligentné metódy, fuzzy PID regulátor, genetický algoritmus, adaptácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited