Nov 19, 2019   9:33 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Identification number: 2082
University e-mail: oldrich.ondracek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Challenges for Auto-ID-Systems Manufacturing
Written by (author): Ing. Andre Gleser, PhD.
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Milan Štork, CSc.
Opponent 2:Ing. Ivan Gašparík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Výzvy pre Auto-ID systémov v spracovateľskom priemysle
Summary:Automatická identifikácia a zber dát (Auto-ID) sa vzťahuje na metódy automatického zisťovania objektov, zhromažďovanie údajov o nich, a spracovanie týchto údajov pomocou počítačových systémov. Krátke životné cykly výrobkov a sústavne klesajúci počet opakovaných zákaziek v oblasti priemyselnej výroby vyžadujú úpravy existujúcich IT konceptov, ako napríklad EDM (Engineering Data Management) alebo PDM (Product Data Management). Auto-ID aplikácie môže byť protiváhou tohto vývoja. Cieľom je regenerácia klesajúcej produktivity pri zohľadnení širokej škály výrobných prostredí, od malosériovej výroby až k hromadnej produkcii. Pre procesnú analýzu prípadových štúdií majú podstatný význam nástroje procesnej analýzy, ktoré sú k dispozícii. Existujúce nástroje procesnej analýzy je možné použiť iba pre základné pochopenie Auto-ID aplikácií. Problém spočíva v tom, že existujúce metódy nie sú navrhované pre Auto-ID aplikácie a chýbajú v nich podstatné informácie. Z toho dôvodu bola vyvinutý pôvodný a originálny model postupového reťazca Glauto systému (Gleser + Auto-ID). Je to špecializovaný nástroj procesnej analýzy pre Auto-ID aplikácie, ktorý súčasne ponúka možnosť kalkulácie kľúčových číselných hodnôt. Systém Glauto bol aplikovaný na dve rôzne prípadové štúdie: jedna sa týka malosériovej výroby, druhá hromadnej produkcie. Pri analýze jednotlivých konceptov sú zohľadnené jednak technické a jednak finančné aspekty. Pomocou systému Glauto je možné rozpoznať potenciál racionalizácie finančných kalkulácií. Jednou z najzložitejších otázok, na ktorú je treba pri rozhodovaní o zavedení novej technológie nájsť odpoveď, je nájdenie vyváženosti alebo kompromisu medzi technicky realizovateľnými možnosťami a primeranosťou nákladov, ktoré sú s tým spojené. Zlepšenie možností pre akademické zodpovedanie týchto otázok je cesta generovania funkcií pre náklady a prínosy, ako to je uskutočnené vo dvoch prípadových štúdiách, ktoré sú prezentované v práci. Tento postup umožňuje zoznámiť sa s hospodárskymi aspektmi, ktoré vyplývajú z technických možností. Stále rýchlejšie nastupujúce zmeny trhu si vyžadujú dostupnosť dát v reálnom čase a vypracovanie analýz pre vedúcich pracovníkov tak, aby mohli flexibilne reagovať na meniace sa výsledky prieskumov, na nové trendy alebo na problémy, ktoré sa týkajú dodávok. Pre dve uvažované prípadové štúdie je potrebné konštatovať, že najdôležitejšou časťou pri aplikovaní Auto-ID technológie na daný systém je návrh designu požadovaného systému a vytvorenie dôležitých prepojení a vplyvov pre dosiahnutie optimálnej a reálnej finančnej kalkulácie.
Key words:Automatická identifikácia a zber dát (Auto-ID), vysokofrekvenčná identifikácia (RFID), Glauto process, nástroje procesnej analýzy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited