17. 10. 2019  2:02 Hedviga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Identifikačné číslo: 2082
Univerzitný e-mail: oldrich.ondracek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Výzvy pre Auto-ID systémov v spracovateľskom priemysle
Autor: Ing. Andre Gleser, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Milan Štork, CSc.
Oponent 2:Ing. Ivan Gašparík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výzvy pre Auto-ID systémov v spracovateľskom priemysle
Abstrakt:Automatická identifikácia a zber dát (Auto-ID) sa vzťahuje na metódy automatického zisťovania objektov, zhromažďovanie údajov o nich, a spracovanie týchto údajov pomocou počítačových systémov. Krátke životné cykly výrobkov a sústavne klesajúci počet opakovaných zákaziek v oblasti priemyselnej výroby vyžadujú úpravy existujúcich IT konceptov, ako napríklad EDM (Engineering Data Management) alebo PDM (Product Data Management). Auto-ID aplikácie môže byť protiváhou tohto vývoja. Cieľom je regenerácia klesajúcej produktivity pri zohľadnení širokej škály výrobných prostredí, od malosériovej výroby až k hromadnej produkcii. Pre procesnú analýzu prípadových štúdií majú podstatný význam nástroje procesnej analýzy, ktoré sú k dispozícii. Existujúce nástroje procesnej analýzy je možné použiť iba pre základné pochopenie Auto-ID aplikácií. Problém spočíva v tom, že existujúce metódy nie sú navrhované pre Auto-ID aplikácie a chýbajú v nich podstatné informácie. Z toho dôvodu bola vyvinutý pôvodný a originálny model postupového reťazca Glauto systému (Gleser + Auto-ID). Je to špecializovaný nástroj procesnej analýzy pre Auto-ID aplikácie, ktorý súčasne ponúka možnosť kalkulácie kľúčových číselných hodnôt. Systém Glauto bol aplikovaný na dve rôzne prípadové štúdie: jedna sa týka malosériovej výroby, druhá hromadnej produkcie. Pri analýze jednotlivých konceptov sú zohľadnené jednak technické a jednak finančné aspekty. Pomocou systému Glauto je možné rozpoznať potenciál racionalizácie finančných kalkulácií. Jednou z najzložitejších otázok, na ktorú je treba pri rozhodovaní o zavedení novej technológie nájsť odpoveď, je nájdenie vyváženosti alebo kompromisu medzi technicky realizovateľnými možnosťami a primeranosťou nákladov, ktoré sú s tým spojené. Zlepšenie možností pre akademické zodpovedanie týchto otázok je cesta generovania funkcií pre náklady a prínosy, ako to je uskutočnené vo dvoch prípadových štúdiách, ktoré sú prezentované v práci. Tento postup umožňuje zoznámiť sa s hospodárskymi aspektmi, ktoré vyplývajú z technických možností. Stále rýchlejšie nastupujúce zmeny trhu si vyžadujú dostupnosť dát v reálnom čase a vypracovanie analýz pre vedúcich pracovníkov tak, aby mohli flexibilne reagovať na meniace sa výsledky prieskumov, na nové trendy alebo na problémy, ktoré sa týkajú dodávok. Pre dve uvažované prípadové štúdie je potrebné konštatovať, že najdôležitejšou časťou pri aplikovaní Auto-ID technológie na daný systém je návrh designu požadovaného systému a vytvorenie dôležitých prepojení a vplyvov pre dosiahnutie optimálnej a reálnej finančnej kalkulácie.
Kľúčové slová:Automatická identifikácia a zber dát (Auto-ID), vysokofrekvenčná identifikácia (RFID), Glauto process, nástroje procesnej analýzy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene