Jan 18, 2020   1:18 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Alternatively methods of fuel gases desulfurisation for power plant Slovnaft inc, and arbitration them hold on environment.
Written by (author): Ing. Peter Vlček
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívne metódy odsírenia spalín podnikovej teplárne Slovnaft a.s. a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
Summary:Práca sa zaoberá výberom najvhodnejšej metódy pre odsírenie spalín podnikovej teplárne Slovnaft a. s. a posúdenie jej vplyvu na životné prostredie. Realizácia projektu odsírenia spalín je nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie emisných limitov, ktoré sú definované v legislatíve a do platnosti vstúpili od 1. januára 2008. Výber najvhodnejšej metódy zabezpečiť plnenie limitov pre emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia stanovených zákonom, použitá technológia nesmie predstavovať novú environmentálnu záťaž a musí byť zrealizovaná v súlade s najlepšie dostupnými technológiami (BAT), čo je ďalšia z podmienok, ktoré súčasná legislatíva vyžaduje. Za posledných tridsať rokov bolo vyvinutých a vo svete zrealizovaných veľké množstvo metód odsírenia spalín, vyprodukovaných v energetike pri spaľovaní fosílnych palív. Nie všetky metódy sú však vhodné pre podnikovú tepláreň. Mojou úlohou bolo v súlade s týmito požiadavkami popísať, porovnať a na základe týchto porovnaní vybrať najvhodnejšiu.
Key words:odsírenie, výber, posúdenie metód


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited