Oct 20, 2019   6:10 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety analysis of the food product processing in the meat factory in Púchov
Written by (author): Ing. Mgr. Michal Bartošovič
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Alojz Bartek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov
Summary:Mgr. BARTOŠOVIČ, Michal: Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Trnava: MTF STU, 2013, 93 s. Vo svoje diplomovej práci sa zameriavam na analýzu rizík bezpečnosti potravinárskeho výrobku špekačky vo vybraných prevádzkach spoločnosti PMP, a. s. Na zabezpečenie bezpečnosti potravín v technologickom procese je veľmi dôležité identifikovať jednotlivé riziká vyskytujúce sa v týchto pracovných činnostiach a hodnotiť ich. Na základe metódy HACCP som analyzoval a hodnotil jednotlivé prevádzky výroby špekačiek. Prvá kapitola je venovaná teoretickému vymedzeniu, ktoré je nutné pre hlbšie pochopenie práce a metodiky. V druhej kapitole po popise základných požiadaviek nasleduje analýza splnenia týchto požiadaviek. Ako vstupný údaj je prúdový diagram výroby, na ktorý nadväzuje popis jednotlivých technologických a technických postupov a zariadení. V tretej kapitole hodnotím jednotlivé druhy rizík na základe HACCP. Popisujem nielen opatrenia, ale aj zdôvodňujem dané riziká pri jednotlivých technologických krokoch. Na základe analýzy rizík predkladám vo štvrtej kapitole kontrolný zoznam, ktorým možno znížiť riziká. Cieľom práce bolo vyhľadať potenciálne zdroje a príčiny rizík v mäsokombináte, ktoré by mohli zapríčiniť kontamináciu potravín a tým znížiť bezpečnosť potravín.
Key words:prax, analýza rizík, potravinová bezpečnosť, mikrobiológia, HACCP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited