25. 2. 2020  22:53 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikační číslo: 245
Univerzitní e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Návrh a realizácia riadenia systému solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody
Autor: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Marek Roch, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a realizácia riadenia systému solárneho ohrevu teplej úžitkovej vody
Abstrakt:Solárny ohrev TÚV je v súčasnosti žiadaný a rozšírený spôsob využitia ekologických zdrojov energie v Slovenskej republike. Riadenie solárnych systémov pre ohrev TÚV je často riešené triviálne a nezaoberá sa bezpečnosťou a efektivitou. Dizertačná práca sa zaoberá návrhom a realizáciou riadenia systému solárneho ohrevu TÚV s drain-back zásobníkom s využitím pasívnych bezpečnostných prvkov pre trubicové vákuové kolektory. Takýto systém rieši havarijné stavy z tlakového uzavretého systému a umožňuje regeneráciu systému do prevádzkového stavu bez zásahu obsluhy. Prináša však vlastný okruh problémov s komplikovanejším hydraulickým zapojením systému a vyššími nárokmi na kvalitu riadenia, pretože komponenty systému už nie je možné opísať jednoduchou sústavou lineárnych rovníc. Po identifikovaní termodynamických charakteristík a parametrov jednotlivých častí systému boli analyzované a opísané prechodové stavy v systéme spôsobené zmenou parametrov solárneho kolektora a drain-back zásobníka pri spúšťaní a zastavovaní systému. Simulačný model riadenia systému s drain-back zásobníkom bol vytvorený na základe parametrov reálneho systému s ktorým bol následne porovnaný. Porovnanie ukázalo, že model dostatočne presne opisuje javy prebiehajúce v reálnom systéme. V závere práce je opísaný návrh hardvérového a softvérového riešenia riadenia systému. Tento návrh rozširuje všeobecne používané riešenie o senzory pre meranie doplnkových veličín a uvádza ich principiálne zapojenia k riadiacej jednotke. Práca do praxe prináša nové poznatky, vylepšenia a návrhy na rozšírenie riadenia systému solárneho ohrevu TÚV so zásobníkom drain-back.
Klíčová slova:drain-back, simulačný model, solárny kolektor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně